Täzelikler

Ýurdumyzyň pagta hasylyny öndürijiler bilen hasaplaşyklar öz wagtynda geçirilýär. 30.11.2018 Ýurdumyzyň pagta hasylyny öndürijiler bilen hasaplaşyklar öz wagtynda geçirilýär.
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzy ykdysady, medeni we syýasy taýdan ösdürmek bilen ýurdumyzyň milli ykdysadyýetini  has-da kuwwatlandyrmak barada, şol sanda ýurdumyzyň oba hojalyk pudagyny ösdürmek babatynda  ägirt uly işler amala aşyrylýar.

Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi döwlet  tarapyndan goldanylýar 30.11.2018 Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldanylýar
        

Hormatly Prezidentimiziň Beýik özgertmeler zamanasynda ýurdumyzda  hususy telekeçiligi ösdürmeklige  döwlet tarapyndan goldawlaryň berilmegi netijesinde olaryň ýurdyň jemi içerki önümdäki paýy has-da ýokarlanýar. Mälim bolşy ýaly, häzirki wagtda ýurdumyzyň milli ykdysadyýetiniň dürli pudaklarynda  öndürilýän önümiň bir bölegi döwlete degişli bolmadyk hususy telekeçiler tarapyndan öndürilýär.

09.10.2018 Täze bank hyzmaty
Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky  “Maşgala” karty atly täze hyzmaty hödürleýär.

Türkmenistanyň Prezidenti «Tatneft» açyk paýdarlar jemgyýetiniň baş direktoryny kabul etdi 11.07.2018 Türkmenistanyň Prezidenti «Tatneft» açyk paýdarlar jemgyýetiniň baş direktoryny kabul etdi
«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda dynç alyşda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň “Tatneft” açyk paýdarlar jemgyýetiniň baş direktory Nail Maganowy kabul etdi.

Türkmenistan — BMG: ählumumy derejede pikirlenmek, özbaşdak hereket etmek 01.07.2018 Türkmenistan — BMG: ählumumy derejede pikirlenmek, özbaşdak hereket etmek
Ozal habar berlişi ýaly, şu aýda Nýu-Ýork şäherinde BMG-niň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň (EKOSOS) howandarlygynda durnukly ösüş boýunça ýokary derejedäki syýasy forumy geçirmek meýilleşdirilýär. Türkmenistanyň Hökümetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň 28-nji iýunda geçirilen mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow degişli ýolbaşçylara ýurdumyzyň wekiliýetiniň öňde boljak foruma gatnaşmagyna görülýän taýýarlygyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy. Bu forum BMG-ä agza döwletleriň 193-sini we halkara guramalaryň 50-den gowragyny özünde jemleýär.


1 - 5 (e/a) 96
Sahypalar:


walýuta - 08.12.2018 ý.

Alyş Satyş
USD / TMT 3.4913 3.5175
Merkezi Bankyň walýuta kursy