Ýurdumyzyň Baş arçasy dürli öwüşginli yşyklara beslendi

Ýurdumyzyň Baş arçasy dürli öwüşginli yşyklara beslendi 24.12.2015

Ýurdumyzyň Baş arçasy dürli öwüşginli yşyklara beslendi

2015-nji ýylyň 23-nji dekabrynda ýurdumyzyň Baş arçasy dürli öwüşginli yşyklara beslendi. Ol hemmeleriň söýüp garşylaýan we täsinliklere baý bolan Täze ýyl baýramçylygynyň ýakynlaşyp gelýändigini alamatlandyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň asylly başlangyjy bilen, arçanyň yşyklarynyň ýakylmagy mynasybetli dabara guramak däbine badalga berildi. Paýtagtymyzdaky “Älem” medeni-dynç alyş merkeziniň ýanyndaky meýdançada guralan belent başly arça özüniň älemgoşar öwüşginini çarýana saçdy.

Agşam çagynyň asuda asmanynda öwşün atýan “Älem” medeni-dynç alyş merkezinden paýtagtymyzyň iň bir gözel tebigatly künjeginiň ajaýyp görnüşleri açylýar. Bir ýandan Köpetdagyň garly gerişleri bilen ümmülmez meýdany tutup duran tokaý agaçlary, beýleki tarapdan täsin öwüşginlere beslenen, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň binagärlik nyşanlary bolan ajaýyp desgalar we kaşaň binalar göwünleri galkyndyrýar. 2015-nji ýylyň ahyrynda “Älem” medeni-dynç alyş merkezi bilen belent Konstitusiýa binasyny birleşdirip, binagärligiň tebigat bilen ajaýyp sazlaşygyny döreden, täze “Bagtyýarlyk” seýilgähler toplumy paýtagtymyza ajaýyp sowgat boldy.

Hut şu sebäpli hem, bu ýerde, ýurdumyzyň belli estrada aýdymçylarynyň, teatr we tans toparlarynyň, ýaşajyk artistleriniň, şeýle hem baýramçylygyň esasy gahrymanlary bolan Aýazbabanyň hem-de Garpamygyň gatnaşmagynda, belent ruha beslenen täsin açyşlaryň we başdan geçirmeleriň, gyş ertekileriniň jadyly dünýäsi, hemmeler üçin çagalykdan arzyly, täze ýyl atly täsin baýramçylyk başlaýar. Bu baýramçylyga çagalar aýratyn şatlyk bilen garaşýarlar. Olar dabaranyň baş gahrymanlarynyň, ulularyň ertekilerdäki täsinlikleri döretmegini isleýärler. Ýurdumyzyň ähli künjeklerindäki we paýtagtymyzdaky çagalar baglarynda, mekdeplerde, teatrlarda we medeniýet merkezlerinde, çagalarda ýatdan çykmajak täsir döredip, olara täsin sowgatlar eçilýän dürli sazly we teatrlaşdyrylan baýramçylyk dabaralaryna giň gerim berildi.

Dabarany guraýjlaryň yhlas etmegi netijesinde 3... metrlik arça baýramçylyk äheňinde bezelipdir. Onuň dik depesinde sekizburçly ýyldyz bolup, arçanyň merkezi böleginde dürli yşyklardan 2016 ýazgysy ýerleşdirilipdir. Köp sanly  yşyklaryň, dürli oýnawaçlaryň we bezeg serişdeleriniň öwüşgini bilen haýran galdyrýan baş arçanyň daş-töwereginde ak garly, ýaşyl donly kiçiräk arçalar oturdylypdyr. Müň dürli öwüşgünli suw çüwdürimleri, sazyň ýakymly owazy we ertekileriň gahrymanlarynyň hem-de arça bezegleriniň öwşün atyp sazlaşmagy ýatdan çykmajak täsir galdyrýar. Dürli yşyklara beslenip, lowurdap öwşün atyp duran uly derweze täze ýylyň syrly dünýäsine çagyrýar.

Arçanyň ýanynda onuň yşyklarynyň ýakylmagyna we baýramçylygyň baş gahrymanlarynyň gelmegine garaşyp duran aşgabatlylaryň müňlerçesi we paýtagtymyzyň myhmanlary folklor hem-de tans toparlarynyň, baýramçylyk lybaslaryna giren sirk we teatr artistleriniň çykyşlaryna tomaşa edýärler.

Artistler--belli ýumakçylar we masgarabazlar Aýazbabany  baýramçylyga  tizräk alyp gelmek üçin  hemra aragatnaşyk usulyny peýdalanmak arkaly  onuň ýerleşýän ýeri bolan uly Ak öýi tapdylar. Degişme äheňinde olar ak sakgally Aýazbabany duşuşyga çagyrdylar.

Gyşyň hökümdary Aýazbaba Garpamyk bilen hem-de  ertekileriň gahrymanlary we biziň söýgüli ýomakçy artistlerimiz bilen bilelikde ýurdumyz boýunça uzak ýola düşüp, özlerinden ozal çagalara baýramçylyk sowgatlaryny ugratdylar.

Dikuçarda Hazar deňziniň kenar ýakalaryna baryp, Aýazbaba we onuň dostlary, Türkmenistanyň kenaryna uzaklardaky Horwatiýanyň Pula şäherinden golaýda ýüzüp gelen “Bagtyýar” atly ajaýyp gämä barýarlar. Bu ýerde giň we baýramçylyk lybasyna beslenen göýä kiçijik şäherjige meňzäp duran gäminiň üstünde, ildeşlerimiz täze ýyl arzuwlary bilen myhmanlary gujak açyp garşyladylar.

“Bagtyýar” gämisiniň üstünde döredijilik toparlarynyň artistleri bilen bilelikde “Küştdepdi” milli tansyny ýerine ýetirip, Aýaz baba bilen onuň dostlary uçar bilen paýtagtymyza tarap uçdular. Ahal welaýatynyň Baharly etrabynda gonan syýahatçylar, ol ýerden Aşgabada otly bilen gaýtdylar. Bu ýerde hem ýaşajyk artistler şadyýan goşgudyr-aýdymlar hem-de degişmeler bilen myhmanlary garşyladylar. Masgarabazçylyk sungatynyň ussatlary gysgajyk sahnalar bilen adamlara gülki paýladylar. Çagalar täze ýylyň iň esasy jadygöýüniň baýramçylyk sowgatlaryna mynasyp boldular.

Aýaz babanyň ýolbaşçylygyndaky arzyly topary demir ýol menzili gapylaryny giňden açyp garşylady. Bu ýerde olary ýurdumyzyň dürli künjeklerinden täze ýyl dabaralaryna gatnaşmak üçin paýtagtymyza gelen çagalar uly şatlyk bilen garşyladylar. Ýolagçylaryň dynç almagy we garaşmagy üçin döredilen ajaýyp mümkinçilikleri hem-de baýramçylyk bezegini belläp, Aýazbaba we onuň has hem köpelen ýoldaşlary paýtunly täze ýyl baýramynyň öňüsyrasyndaky Aşgabada syýahat etdiler.

Täzelenen hem-de hasam gözelleşen Aşgabat kaşaň bezegi, binagärlik ýörelgesiniň tebigatyň gözel keşbi bilen ajaýyp sazlaşygy haýran galdyrýar. Bitaraplyk we parahatçylyk ýyly diýlip yglan edilen şu ýyl gurlan täze binalar we desgalar paýtagtymyzyň keşbiniň gözelligini we özboluşlylygyny has hem artdyrdy. Olaryň arasynda “Arkadag”, “Abadançylyk”, “Ýyldyz”, “Ylym”, “Ak bugdaý”, “Sagdynlyk” atly ajaýyp  binalar, “Arkadag” medeni-dynç alyş seýilgähi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ruhuny şöhlelendirýän mazmuny bilen paýtagtymyzyň gözel keşbine täze öwüşginleri çaýdy.

Suw çüwdürimleriniň mukamyna hem-de gül-gunçalara beslenen, gök öwsip oturan seýilgähli, ak mermere beslenen ajaýyp binaly söýgi we ýaşlyk şäheri baýramçylyk lybasynda has hem gözel görünýär. Müňlerçe gök öwsip oturan gözel arçalar hem-de dürli şekilleriň sazlaşygy, asuda agşamda dürli reňkde öwşün atýan haýran galdyrýan bezegler paýtagtymyzyň köçelerine we meýdançalaryna görk berýär.

Her ýyl Aýazbaba şähere syýahat edende paýtagtymyzy has hem gözelleşdirýän täze ajaýyp ýerlere we binalara barýar.

Aýaz baba bilen onuň dostlary, paýtagtymyz bilen tanyşlygy, Aşgabadyň ýüzüni görkezýän binalaryň birine öwrülen “Berkarar” söwda-dynç alyş merkezi bilen tanyşlykdan başladylar. Merkeziň ýanyndaky meýdanda ýaýbaňlandyrylan baýramçylyk çäresine gatnaşyjylar, özleriniň söýgüli gahrymanlaryny aýdym-tans hem-de şowhunly goşgudyr-degişme bilen garşyladylar.

Dükanlar öwşün atýan dürli reňkli täze ýyl oýnawaçlary hem-de zerli sapaklary bilen hemmeleriň ünsini çekýär. Elbetde, Aýazbaba hem çagalara sowgat etmek üçin owadan hem köpdürli zatlaryň ençemesini aldy. Soňra baýramçylyk topary ajaýyp ahal-teke bedewlerine atlanan jigitler bilen bilelikde Döwlet gurjak teatryna tarap ugraýar. Ol ýerde olary baýramçylyk lybasyndaky çagalar garşylaýarlar. Ýaşajyk artistler arzyly myhmanlary gyzykly teatrlaşdyrylan çykyşlar bilen bilen begendirdiler. Olaryň haýyşy bilen täze ýyl arçasynyň yşyklary ýakylýar.

Soňra, hoşniýetli arzuwlar bilen ýola düşen Aýazbabanyň baýramçylyk topary köp sanly edaralaryň, söwda merkezleriniň, ýaşaýyş jaýlarynyň ajaýyp binalaryny özünde birleşdirýän durky täzelenen Oguzhan köçesine barýarlar. Şadyýan baýramçylyk toparyny ýoluň tutuş dowamynda paýtagtymyzyň köp sanly ýaşaýjylary we myhmanlary uly şatlyk bilen mübärekleýärler.

Baýramçylyk topary asuda agşamda ýagtylyp görünýän şäheriň binagärlik keşbini synlap baryşlaryna, Arçabil şaýoly bilen “Älem” medeni-dynç alyş merkeziniň ýanyndaky meýdança tarap ýola düşýärler. Toparyň baran ýerleriniň hemmesinde Aýazbaba bilen Garpamygy çagalaryň höwesjeň toparlarynyň artistleri garşylaýarlar.

Baýramçylygyň guramaçylarynyň şowly ýoly saýlamaklary netijesinde, baýramçylyk toparyna gatnaşanlaryň hemmesi täze ýylyň bosagasynda duran, köçeleridir meýdançalary müňlerçe bezelip-beslenen arçaly paýtagtymyzyň gözel keşbini synlamaga ajaýyp mümkinçilik tapdylar.

Ine-de arzyly myhmanlar, baýramçylyk lybasyny geýnen çagalaryň şatlyk-şowhuly aýdymlarynyň astynda, uçgun saçyp duran derwezeden geçdiler. Soňra, täsin baýramçylyk topary ýurdumyzyň baş arçasynyň öňündäki meýdança geldi. Hemişe gök öwüsýän baýramçylyk arçasynyň töwereginde täze ýyla özleriniň döredijilik sowgatlaryny taýýarlan paýtagtymyzyň teatr toparlarynyň, çagalar we ýetginjekler Köşgüniň ýaşajyk artistleriniň, şeýle hem belli estrada aýdymçylarynyň haýran galdyrýan täze ýyl çykyşlary ýaýbaňlandyryldy.

Olaryň arasynda- “Şatlyk”, “Akpamyk”, “Ruhubelent çagalar”, “Gyzjagaz” we beýlekibelli çagalar tans toparlary, Alp Arslan adyndaky Milli drama teatrynyň hem-de Döwlet gurjak teatrynyň artistleri, Türkmen döwlet sirkiniň şadyýan ýomakçylary hem-de hokgabazlary, Türkmen döwlet medeniýet institutynyň sirk toparynyň çakgan akrobatlary bar.

Bagtyýar gülki, şadyýan degişmelerdir ýomaklar, joşgunly tans hem-de türkmen halk ertekileriniň meşhur gahrymanlarynyň gatnaşmagynda sahna oýunlary, täsin başdan geçirmeleriň ajaýyp dünýäsi diňe bir çagalary däl-de bu şüweleňe gatnaşan köpsanly uly adamlary, aşgabatlylary hem-de paýtagtymyzyň myhmanlaryny özüne çekdi. Aýazbabanyň baýramçylyk haltasyndan çykarylan nazy-nygmatly sowgatlar çagalar üçin iň arzyly sylag boldy.

 “Älem” medeni-dynç alyş merkezine ýanaşyk gurlan, täze “Bagtyýarlyk” seýilgähler toplumynyň  meýdançalarynda hem baýramçylyk çykyşlary giňden ýaýbaňlandyryldy. Bu seýilgähler toplumynyň ajaýyp baglary hem-de gül- gunçalary täze ýyl zerleriniň öwüşginine, baýramçylyk yşyklarynyň ýalkymyna hasam täsin görnüşe eýe bolýar.

Ýaşajyk Türkmenistanlylaryň hem-de täze ýylyň öňüsyrasynda geçirilen bu dabara gatnaşyjylaryň hemmesiniň adyndan Aýazbaba bilen Garpamyk hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa we ähli türkmen halkyna bagt we saglyk, mähriban Watanymyzyň abadançylygynyň we gülläp ösmeginiň bähbidine ägirt uly işleri durmuşa geçirmekde mundan beýläk hem üstünlikleri arzuw edip, ýetip gelen 2016-njy ýyl bilen gutlaglaryny ýolladylar. Olar Milli Liderimize çagalar hakynda ýadawsyz aladalary, ösüp gelýän ýaş nesliň hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösmegi üçin ýurtda ähli zerur şertleri döredýändigine çuňňur hoşallyk bildirýärler.

Ruhy hem-de beden taýdan ösen bagtly çagalar- Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurt abadançylygymyzyň iň oňat görkezijisidir. Olaryň sazlaşykly ösmegini üpjün etmek, zehinli ýaşlary ýüze çykarmak üçin ähli şertler döredilen,  täze-täze ajaýyp döwrebap mekdepler, mekdebe çenli edaralar, sport meýdançalarydyr stadionlar, medeni we aň-bilim merkezleri ýurdumyzyň ähli künjeklerinde guruldy we olaryň gurulmagy dowam etdirilýär.

Çagalaryň arzuwy hem-de Aýazbabanyň jadyly taýajygy bilen yşarat etmegi boýunça Täze ýylyň ajaýyp arçasynyň yşyklarynyň lowurdap ýanmagy täze ýyl  şüweleňiniň iň bir gyzykly pursaty boldy. Onuň yzysüre, bu gün täsin täze ýyl çykyşlary geçirilýän, aýdym aýdylyp, goşgy okalýan, bagtyýar çagalaryň gol tutuşyp daşyndan aýlanýan, ýurdumyzyň ähli oba-şäherleriniň baş meýdançalarynda goýulan täze ýyl arçalarynyň hemmesiniň täsin yşyklary ýalpyldap ýandy. Ýurdumyzyň baş arçasynyň ýanyndaky ilkinji dabara çagalar horunyň, belli estrada aýdymçylarynyň ýerine ýetirmeginde täze ýyla bagyşlanan şadyýan aýdym-sazly konsert bilen jemlendi.


← Täzeliklere geçiň!walýuta - 09.07.2017 ý.

Alyş Satyş
USD / TMT 3.4913 3.5175
Merkezi Bankyň walýuta kursy