Täzelikler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi 29.12.2018 Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Täze ýyl baýramynyň öň ýanyndaky iň soňky mejlisini geçirdi. Onda 2018-nji ýylyň deslapky jemleri jemlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Baş arçanyň ýanyndaky dabaralara gatnaşdy 29.12.2018 Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Baş arçanyň ýanyndaky dabaralara gatnaşdy
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Baş arçasynyň ýanyndaky Täze ýyl dabaralaryna gatnaşyp, “Älem” medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdançada ýaýbaňlandyrylan baýramçylyk çäresine gatnaşýan çagalaryň şatlygyny paýlaşdy.

Bank karzynyň netijeliligi 25.12.2018 Bank karzynyň netijeliligi
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan durnukly ösmegini üpjün etmäge mümkinçilik berýän depginli, diwesifikasiýalaşdyrylan we innowasion ykdysadyýeti emele getirmek babatynda uly işler alnyp barylýar.

Bank hyzmatynyň mümkinçilikleri 11.12.2018 Bank hyzmatynyň mümkinçilikleri
Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň oba hojalyk pudagyny ösdürmek barada edýän ýadawsyz aladalarynyň netijesinde ýurdumyzda her  ýylda uly üstünlikler gazanylýar.

Döwlet Baştutanymyz täze desgalaryň gurluşygy bilen tanyşdy we Olimpiýa şäherçesine bardy 09.12.2018 Döwlet Baştutanymyz täze desgalaryň gurluşygy bilen tanyşdy we Olimpiýa şäherçesine bardy
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow säher bilen adaty endigine eýerip, egindeşleri bilen paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesinde sport maşklaryny ýerine ýetirdi. Ýolugra milli Liderimiz Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň täze gurulýan binalar toplumynyň gurluşygynyň dowam edýän ýerinde alnyp barylýan işler bilen tanyşdy.


6 - 10 (e/a) 107
Sahypalar:


walýuta - 17.02.2019 ý.

Alyş Satyş
USD / TMT 3.4913 3.5175
Merkezi Bankyň walýuta kursy