Täzelikler

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň duşuşygyna gatnaşdy 07.12.2018 Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň duşuşygyna gatnaşdy
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň resmi däl duşuşygyna gatnaşmak üçin Russiýa Federasiýasyna iş sapary bilen ugrady. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde milli Liderimizi resmi adamlar ugratdylar.

Ýurdumyzyň pagta hasylyny öndürijiler bilen hasaplaşyklar öz wagtynda geçirilýär. 30.11.2018 Ýurdumyzyň pagta hasylyny öndürijiler bilen hasaplaşyklar öz wagtynda geçirilýär.
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzy ykdysady, medeni we syýasy taýdan ösdürmek bilen ýurdumyzyň milli ykdysadyýetini  has-da kuwwatlandyrmak barada, şol sanda ýurdumyzyň oba hojalyk pudagyny ösdürmek babatynda  ägirt uly işler amala aşyrylýar.

Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi döwlet  tarapyndan goldanylýar 30.11.2018 Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldanylýar
        

Hormatly Prezidentimiziň Beýik özgertmeler zamanasynda ýurdumyzda  hususy telekeçiligi ösdürmeklige  döwlet tarapyndan goldawlaryň berilmegi netijesinde olaryň ýurdyň jemi içerki önümdäki paýy has-da ýokarlanýar. Mälim bolşy ýaly, häzirki wagtda ýurdumyzyň milli ykdysadyýetiniň dürli pudaklarynda  öndürilýän önümiň bir bölegi döwlete degişli bolmadyk hususy telekeçiler tarapyndan öndürilýär.

09.10.2018 Täze bank hyzmaty
Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky  “Maşgala” karty atly täze hyzmaty hödürleýär.

Türkmenistanyň Prezidenti «Tatneft» açyk paýdarlar jemgyýetiniň baş direktoryny kabul etdi 11.07.2018 Türkmenistanyň Prezidenti «Tatneft» açyk paýdarlar jemgyýetiniň baş direktoryny kabul etdi
«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda dynç alyşda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň “Tatneft” açyk paýdarlar jemgyýetiniň baş direktory Nail Maganowy kabul etdi.


11 - 15 (e/a) 107
Sahypalar:


walýuta - 17.02.2019 ý.

Alyş Satyş
USD / TMT 3.4913 3.5175
Merkezi Bankyň walýuta kursy