Täzelikler

TÜRKMENISTAN – PARAHATÇYLYK, HOŞNIÝETLILIK, DÖREDIJILIK PIKIRLERINIŇ MEKANY 20.04.2018 TÜRKMENISTAN – PARAHATÇYLYK, HOŞNIÝETLILIK, DÖREDIJILIK PIKIRLERINIŇ MEKANY
Geçen hepde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň daşary syýasy üstünlikleri bilen diňe ýurdumyzyň  däl-de, eýsem, dünýä bileleşiginiň taryhyna hem girer, olar Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň hem-de milli Liderimiziň halkara giňişlikde aýratyn abraýyna şaýatlyk edýär.

Üns beriň! 16.12.2017 Üns beriň!
TÜRKMENISTANYŇ “DAÝHANBANK” DÖWLET TÄJIRÇILIK BANKY WE ÄHLI ŞAHAMÇALARY TARAPYNDAN AZYK HARYTLARY ÜÇIN PASPORT GELEŞIKLERINI RESMILEŞDIRMEK HEM-DE ZÄHMET HAKLARYNY HASAPLAŞMAK  MAKSADY BILEN DYNÇ GÜNLERINE GARAMAZDAN 2017-NJI ÝYLYŇ 31-NJI DEKABRYNA ÇENLI MÜŞDERILERI KABUL EDÝÄNDIGINI HABAR BERÝÄRIS!  
Habarlaşmak üçin: 38-03-10; 38-01-36; 38-03-57;

BANK HYZMATLARYNYŇ HILI ÝOKARLANDYRYLÝAR 27.11.2017 BANK HYZMATLARYNYŇ HILI ÝOKARLANDYRYLÝAR
Wagt - Adam üçin iň bir gymmat zadyň biri bolup durýar. Bankda döredilen amatly hyzmatlardan peýdalanmak bilen, her bir adam öz wagtyny tygşytlaýar.  Ýurdumyzda nagt däl hasaplaşyklaryň gerimi günsaýyn giňeýär we karz edaralarynda hyzmatlaryň täze görnüşleri yzygiderli ornaşdyrylýar.

01.11.2017 Türkmen manadynyň aýdyň ýollary
Garaşsyzlyk ýyllary içinde mundan 24 ýyl ozal 1993-nji ýylyň 1-nji noýabrynda türkmeniň milli manady dolanyşyga girizildi.  Bu waka ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň taryhyna altyn harplar bilen ýazylan ajaýyp wakalaryň biri boldy. Türkmenistanyň milli manadynyň dolanyşyga girizilmeginiň örän uly syýasy ähmiýetiniň barlygyny aýratyn bellemek gerek. Şeýle-de milli manat ýurdumyzyň ykdysady howpsyzlygynyň iň bir möhüm sütünleriniň biridir.

Belarus Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana resmi sapary 11.04.2017 Belarus Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana resmi sapary
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň çagyrmagy boýunça 2017-nji ýylyň 29-31-nji martynda Belarus Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenkonyň Türkmenistana resmi sapary boldy.....


16 - 20 (e/a) 94
Sahypalar:


walýuta - 17.10.2018 ý.

Alyş Satyş
USD / TMT 3.4913 3.5175
Merkezi Bankyň walýuta kursy