Raýatlaryň hususy ýaşaýyş jaýlaryny gurmak

Türkmenistanda eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ýerli gurluşyk kärhanalaryna hususy ýaşaýyş jaýlaryny gurmak üçin berilýän karzlar.

Möçberi:

jaýyň bahasynyň 90 göterimine çenli;

Göterimi: ýyllyk 1 göterim;
Möhleti: karz ugry (Gurluşygyň tamamlanmaly möhletine görä)
Üpjünçiligi: Döwlet kärhanalaryna ýokary guramasynyň zamunlyk şertnamasy,döwlete dahylsyz hususy kärhanalara girew ýa-da bank kepilligi.