Oba hojalyk önümlerini öndürmek

Oba hojalyk önümlerini öndürmek

Maldarçylygy we guşçylygy ösdürmek, oba hojalyk önümlerini öndürmek, gaýtadan işlemek we hyzmatlary ýerine ýetirmek bilen bagly maýa goýum taslamalaryny maliýeleşdirmek üçin berilýän karzlar: 

Möçberi: karzlaşdyrylýan taslamanyň85 göterimine çenli;
Göterimi: ýyllyk 5 göterim;
Möhleti: maýa goýum taslamalary üçin 10 ýyla çenli;
Üpjünçiligi: girew üpjünçiligi;