Lebap welaýaty boýunça gurnalan bankomatlaryň ýerleşýän ýerleri

 1. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Amallar geçiriş bölümi. ş.Türkmenabat. ş Türkmenabat, Zelili koç,4jaýy.
 2. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Atamyrat etrap şahamçasy. ş,Atamyrat Garagum 5.
 3. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Galkynyş etrap şahamçasy. Galkynyş etr 1-nji maý köçe 9 jaýy.
 4. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Birata etrap şahamçasy. Bir-ata etr weteran köçe 18 j.
 5. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Garabekewül etrap şahamçasy. Garabekewül etr Seýdi  köçe 42 j.
 6. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Saýat  etrap şahamçasy. Saýat etr Türkmenbaşy köçe 28 j.
 7. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Farap etrap şahamçasy. Farap etr Niýazow köçe 24 j.
 8. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Hojambaz etrap şahamçasy. Hojambaz etr Niýazow köçe 12 j.
 9. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Köýtendag etrap şahamçasy. Köýtendag etr Türkmenbaşy köçe 53 jaýy.
 10. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Halaç  etrap şahamçasy. Halaç etr Oguzhan  köçe 17 j.
 11. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Sakar  etrap şahamçasy. Sakar etr Hakykat köçe 42 j.
 12. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Beýik Türkmenbaşy etrap şahamçasy. B,Türkmenbaşy etr Dosluk ş Çerkasow k 67 j.
 13. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Garaşsyzlyk  etrap şahamçasy. Garaşsyzlyk etr ş Niýazow Lebap 5.
 14. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Serdarabat etrap şahamçasy. Serdarabat etr Hekimow d/b Seýdi gara ýol
 15. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Döwletli  etrap şahamçasy. Döwletli etr Şa ýoly köçe 11 j.
 16. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Seýdi etrap şahamçasy. Seýdi ş. Bitaraplyk köçe 1 jaýy.
 17. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Beýik Türkmenbaşy etrap şahamçasynyň Kerkiçi B/g. B.Türkmenbaşy etr, Kerkiçi ş Bitaraplyk köçe 16 j.
 18. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Birata etrap maliýe bölümi. Birata etr Hyýwaly Babaýew köçe 12-nji jaýy.
 19. Galkynyş etrap pensiýa gazna bölümi. Galkynyş şäherçe Atamyrat aga köçe 4-nji jaýy.
 20. Garaşsyzlyk  etrap häkimligi. Garşsyzlyk etrap Türkmenistan köçe 15-nji jay.
 21. Seýdi jemagat hojalygy. Seýdi ş Döwletmämmet Azady köçe 1 jaýy,1-gat
 22. Halaç etrap  maliýa bölümi. Halaç şäherçesi S.Niyazow  köçe 21-nji jaýy.
 23. Atamyrat etrap döwlet salgyt gullygy. ş,Atamyrat S.Nyýazow 10 jaýy.
 24. Garaşsyzlyk etrap elektrik aragatnaşyk ulgamy. Garşsyzlyk etrap Türkmenistan köçe 18-nji jaýy.
 25. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Atamyrat etrap şahamçasy. ş. Atamyrat Garagum 5 j.
 26. Amallar geçiriş bölümi ş.Türkmenabat. ş. Türkmenabat, Zelili koç, 4jaýy.
 27. Garabekewül etrap poçta aragatnaşyk merkezi. Garabekewül etr Seýdi  köçe 42 j.
 28. Farap etrap şahamça azyk dükan N 34. Farap etr Niýazow köçe 25 j.
 29. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Saýat  etrap şahamçasy. Saýat etr Türkmenbaşy köçe 28 j.
 30. "Farap" şypahana. Farap etr Han oba Geňeşliginiň Goýgala obasy.
 31. Beýik Türkmenbaşy etrap maliýe bölümi. B.Türkmenbaşy etr. Dosluk ş. Türkmenistan k 27 A j.
 32. Döwletli  etrap maliýe bölümi. Döwletli etr Şa ýoly köçe 12 j.
 33. Köýtendag etrap maliýe bölümi. Köýtendag etr Galkynyş köçe 4 jaýy.
 34. Hojambaz etrap maliýe bölümi. Hojambaz etr Niýazow köçe 23 j.
 35. Hojambaz etrap elektrik aragatnaşyk ulgamy. Hojambaz etr Niýazow köçe 53 j.
 36. Sakar  etrap maliýe bölümi. Sakar  etrap Niýazow köçe 6 jaýy.
 37. Beýik Türkmenbaşy etrap Poçta aragatnaşyk merkezi. B. Türkmenbaşy etrap Türkmenistan köçe 4 jaýy.
 38. Saýat  etrap maliýe bölümi. Saýat  etrap Watan köçe 36 jaýy
 39. Serdarabat  etrap häkimligi. Serdarabat etrap, Guşçular geňeşligi, Türkmenabat- Seýdi magistraly.
 40. Lebap welaýat Maliýe bölümi. ş.Türkmenabat  Bitarap Türkmenistan köçe 60 jaýy.
 41. B. Türkmenbaşy etrap Amyderýa şäherçe demir ýol wokzaly. Amyderýa şäh.  Bitaraplyk köç 24 jaý
 42. Farap etrap  ''Jennet' Azyk harytlar dükany. Farap etr  Gurbansoltan eje köçesiniň ugrunda.
 43. Sakar etrap häkimligi. Sakar etrap Nyýazow köçesiniň  5-nji jaýy.
 44. Garaşsyzlyk etrap hassahanasy. Garaşsyzlyk etrap Türkmenistan köçesiniň 1-nji jaýy.
 45. Lebap welaýat çaphanasy. ş.Türkmenabat  Bitarap Türkmenistan köçe 105 jaýy.