Hususy telekeçiler
Şahsy taraplar
Türkmenistanyň Prezidentiniň kararlaryna laýyklykda dolanşyk we esasy serişdeleri satyn almak hem-de maýa goýum taslamalaryny maliýeleşdirmek maksatly karzlar

 • Karzyň möhleti

  10 ýyla çenli

 • Karzyň möçberi

  Bellenen tertibe laýyklykda

 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 1% we 5%


Kiçi göwrümli (önümçilik üçin) karzlar

 • Karzyň möhleti

  3 ýyla çenli

 • Karzyň möçberi

  30 000 manada çenli

 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 10%


Önümçilik, hyzmat we ş.m. maksatly karzlar

 • Karzyň möhleti

  5 ýyla çenli

 • Karzyň möçberi

  300 000 manada çenli

 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 7-9%


Türkmenistanyň Prezidentiniň kararyna laýyklykda ýaşaýyş jaýyny gurmak (ipoteka) üçin

 • Karzyň möhleti

  Üçtaraplaýyn şertnamanyň möhletine çenli

 • Karzyň möçberi

  Bellenen tertibe laýyklykda

 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 1%


Türkmenistanyň Prezidentiniň kararlaryna laýyklykda döwlet tabşyrygy boýunça oba hojalyk önümlerini öndürmek üçin

 • Karzyň möhleti

  Möwsümleýin

 • Karzyň möçberi

  Bellenen tertibe laýyklykda

 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 2%

Karzlaryň üpjünçiligi zamunçylyk, girew emlägi, kepillik. Karzlar nagt däl görnüşinde berilýär.