Täzelikler

Bank kartlarynyň üsti bilen nagt däl hasaplaşyklaryň görnüşleri. 04.07.2019 Bank kartlarynyň üsti bilen nagt däl hasaplaşyklaryň görnüşleri.
Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň oba hojalyk pudagyna berýän goldawlarynyň netijesinde  ýurdumyz  boýunça bugdaý, pagta hasyllarynyň öndürilişi artýar we şonuň netijesinde oba hojalyk önümlerini öndüriji babadaýhanlarymyzyň girdejileri has-da köpelip, olaryň durmuş-ýaşaýyş ýagdaýlary barha gowulanýar.

“Ruhubelent nesiller” atly möhletli  goýumy 01.07.2019 “Ruhubelent nesiller” atly möhletli goýumy
Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky we onuň garamagyndaky şahamçalary ilatyň erkin pul serişdelerini bank goýumlaryna çekmek üçin “Ruhubelent nesiller” atly möhletli
goýumy hödürleýär.

“Möhletli”    goýumy 01.07.2019 “Möhletli” goýumy
“Möhletli” goýumy–ýyllyk 8% göterimli, serişdeler nagt görnüşinde 1ýyl möhlet bilen kabul edilýär. Goýuma goýulan puluň möçberi 200 (iki ýüz) manatdan az bolmaly däl we goýumyň möçberiniň çägi ýokdur.

“Galkynan daýhan” atly möhletli  goýumy 01.07.2019 “Galkynan daýhan” atly möhletli goýumy
“Galkynan daýhan” goýumy– ýyllyk 10% göterimli, goýum 1 ýyllyk möhlete açylýar. Bu goýuma pul serişdeleri nagt we nagt däl görnüşinde 20000 (ýigrimi müň)  manatdan az bolmadyk möçberde kabul edilýär.

“Altyn asyryň altyn daýhany” atly   goýumy 01.07.2019 “Altyn asyryň altyn daýhany” atly goýumy
Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky we onuň garamagyndaky şahamçalary ilatyň erkin pul serişdelerini bank goýumlaryna çekmek üçin “Altyn asyryň altyn daýhany” atly  
goýumy hödürleýär.


1 - 5 (e/a) 129
Sahypalar:


walýuta - 18.07.2019 ý.

Alyş Satyş
USD / TMT 3.4913 3.5175
Merkezi Bankyň walýuta kursy