Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti we Bahreýniň Patyşasy özara gatnaşyklaryň geljekki ugurlary barada pikir alyşdylar 27.07.2020 Türkmenistanyň Prezidenti we Bahreýniň Patyşasy özara gatnaşyklaryň geljekki ugurlary barada pikir alyşdylar
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Bahreýniň Patyşasy Hamad bin Isa Al Halifanyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Pudagara toparynyň mejlisi 18.07.2020 Pudagara toparynyň mejlisi
Şu gün Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň adam hukuklary babatda halkara borçnamalarynyň we halkara ynsanperwer hukugynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça Pudagara toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden 06.07.2020 Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa Mejlisiň wekilleri, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleri hem-de olaryň orunbasarlary çagyryldy.

Bank ulgamy ösüş ýolunda 03.07.2020 Bank ulgamy ösüş ýolunda
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýylynda hormatly Prezidentimiziň alyp barýan il-ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli beýik işleriniň netijesinde ýurdumyz uly ösüşlere eýe bolýar.

Hormatly  kärendeçiler! 02.07.2020 Hormatly kärendeçiler!
         Türkmenistanyň  “Daýhanbank”  döwlet  täjirçilik banky, nagt däl hasaplaşyklary ösdürmek we  oba hojalyk  önümlerini öndürýän kärendeçi müşderilerine amatly şertleri döretmek maksady bilen,  töleg terminallary arkaly nagt däl görnüşinde  geçirilen  tölegler üçin 2020-nji ýylyň  1-nji sentýabryna çenli 1 (bir) göterim “Cash back” höweslendiriş hyzmatyny hödürleýändigini  habar berýär.


1 - 5 (e/a) 221
Sahypalar:


walýuta - 05.08.2020 ý.

Alyş Satyş
USD / TMT 3.4913 3.5175
Merkezi Bankyň walýuta kursy