“Rowaçlyk” goýumy

“Rowaçlyk” goýumy 05.06.2019

“Rowaçlyk” goýumy

HORMATLY TÜRKMENISTANYŇ RAÝATLARY!

 Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky

“Rowaçlyk”atly täze bank goýum hyzmatyny hödürleýär:

    “Rowaçlyk” goýumy - Goýum meýletin häsiýetli bolup, çaganyň dünýä inen gününden başlap, çaganyň bir ýaşy dolýança banka ýüz tutup bolýar we ýyllyk 12 göterim bilen 18 ýaşyna çenli hereket edýär. Goýumyň möçberi çäklendirilmedik bolup nagt we bank kartynyň üsti bilen nagt däl görnüşinde kabul edilýär.

    Çaganyň bir ýaşyna çenli goýuma goşmaça pul serişdelerini goýmak bilen üstüni doldurmaklyga rugsat berilýär.

   

        Hormatly ildeşler! Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky “Rowaçlyk” goýumyndan peýdalanmaga çagyrýar!

   

 

Habarlaşmak üçin aşakdaky telefon belgilere jaň edip bilersiňiz:

 

Merkezi diwan: 38-01-19, 38-02-85, 38-03-02;

Ruhabat etrap şahamçasy: 24-52-85;

Ahal welaýat şahamçasy boýunça: (8-00-137) 3-44-73;

Balkan welaýat şahamçasy boýunça: (8-00-246) 5-27-92;

Daşoguz welaýat şahamçasy boýunça: (8-00-322) 9-38-81;

Lebap welaýat şahamçasy boýunça: (8-00-422) 9-08-39;

Mary welaýat şahamçasy boýunça: (8-00-522) 6-74-67.


← Täzeliklere geçiň!walýuta - 15.11.2020 ý.

Alyş Satyş
USD / TMT 3.4913 3.5175
Merkezi Bankyň walýuta kursy