“Ruhubelent nesiller” atly möhletli goýumy

“Ruhubelent nesiller” atly möhletli  goýumy 01.07.2019

“Ruhubelent nesiller” atly möhletli goýumy

Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky we onuň garamagyndaky şahamçalary ilatyň erkin pul serişdelerini bank goýumlaryna çekmek üçin “Ruhubelent nesiller” atly möhletli
goýumy hödürleýär.


“Ruhubelent nesiller” atly goýumy– ýyllyk 6% göterimli, goýuma         ene-atalardan we garyndaşlyk gatnaşygyna garamazdan islendik raýatlardan  islendik ýaşdan başlap, 16 ýaşa çenli çagalaryň adyna nagt serişdeler kabul edilýär. Goýuma goýulan ilkinji puluň iň pes möçberi 100 (ýüz) manat bolmaly. Goýumyň üstüne goşmaça serişdeler kabul edilýär.

    Bellik: Hormatly müşderiler  ýokarda görkezilen möhletli  goýuma  nagt görnüşinde goýuljak  pul  serişdeler raýatlaryň zähmet haky, kärendeçileriň girdeji kartlarynyň üsti bilen hem kabul edilip biliner.

Ýokarda görkezilen goýum boýunça şahamçalaryň dolandyryjylary we hünärmenleri tarapyndan iş günlerinde sagat 9-00-dan 13-00 çenli we 14-00-dan 18-00 çenli müşderileriň  bökdençsiz kabul edilýändigini dykgatyňyza ýetirýäris.

Hormatly ildeşler!

    Goýumyň möçberi artdygyça girdejiňiz hem ýokary bolar! Amatly, howpsuz şertlerde goýlan pul goýumlary Siziň ygtybarly girdejileriňizdir!

Habarlaşmak üçin Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik
bankynyň şahamçalaryna ýüz tutup bilersiňiz!

Telefon belgilerimiz:
Merkezi edarasy: 38-01-19, 38-02-85, 38-03-23, 38-02-28,
Aşgabat şäheri: 38-01-43, 38-03-59;
Ruhabat şahamçasy: 24-49-24;
       Ahal welaýaty: 8-00137-34-6-08;
       Balkan welaýaty: 8-246-5-27-92;
       Daşoguz  welaýaty: 8-00322-9-36-71;
       Lebap welaýaty: 8-422-9-17-34;
       Mary  welaýaty: 8-00522-5-76-30.


Ýerine ýetiriji:Pul dolanyşygy müdirligi
Tel:38-02-85

← Täzeliklere geçiň!walýuta - 12.12.2020 ý.

Alyş Satyş
USD / TMT 3.4913 3.5175
Merkezi Bankyň walýuta kursy