Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky, bank kartlaryňyzyň üsti bilen “Internet-bank” we “Mobil-bank” hyzmatlaryny hödürleýär

Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky, bank kartlaryňyzyň üsti bilen “Internet-bank” we “Mobil-bank” hyzmatlaryny hödürleýär 10.12.2019

Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky, bank kartlaryňyzyň üsti bilen “Internet-bank” we “Mobil-bank” hyzmatlaryny hödürleýär

Hormatly raýatlar !
               Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky, nagt däl hasaplaşyklary ýaýbaňlandyrmak maksady bilen, bank kartlaryňyzyň üsti bilen “Internet-bank” we “Mobil-bank” hyzmatlaryndan peýdalanmaklyga çagyrýar we internet ulgamyna birikdirilen kompýuter ýa-da ykjam enjamlary arkaly öýjükli aragatnaşyklaryň üsti bilen islendik ýerden internet, IP-telewideniye, şäher we öýjükli telefon ulgamy hyzmatlary üçin tölegleri geçirmek, ipoteka karzlarynyň esasy bergilerini we göterimlerini tölemek, bank karty boýunça göçürmeleri almak we beýleki bank hyzmatlaryny hödürleýär.
                 “Internet-bank” we ‘Mobil-bank” hyzmatlaryny birikdirmek üçin Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik bankyna hem-de onuň ähli şahamçalaryna ýüz tutup bilersiňiz.
                “Internet-bank” we “Mobil-bank” hyzmatlary Siziň  wagtyňyzy tygşytlar.

Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 38-02-13, 38-02-49, 38-02-07.

← Täzeliklere geçiň!walýuta - 12.01.2021 ý.

Alyş Satyş
USD / TMT 3.4913 3.5175
Merkezi Bankyň walýuta kursy