Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky şu aşakdaky Goýumlary halkymyza hödürleýär

Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky şu aşakdaky Goýumlary halkymyza hödürleýär 03.04.2020

Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky şu aşakdaky Goýumlary halkymyza hödürleýär

1. “Talap edilýänçä” goýumy –  goýuma serişdeler nagt we nagt däl görnüşinde çäklendirilmedik möçberde möhletsiz kabul edilýär, göterim derejesi 1% ýyllyk.

           2.  “Gadamy beýik gahryman” –  goýumy,  3 aý, 6 aý, 9 aý, 12 aý göterimi ýyllyk 11%, üstüni dolduryp bolýan goýum. Bu goýum Beýik Watançylyk urşuna we owgan urşuna gatnaşan raýatlar üçin niýetlenen. Goýuma goýulan puluň iň pes möçberi 100 (bir ýüz) manat bolup, goýuma pul serişdeleri nagt görnüşinde kabul edilýär.

           3. “Gojalara hemaýat” –  goýumy, ýyllyk 9%  göterimli   3aý, 6 aý, 9 aý, 12 aý  möhleti bilen pensiýadaky raýatlar üçin niýetlenilen. Goýuma goýulan puluň iň pes möçberi 200 (iki ýüz) manat bolup, goýuma pul serişdeleri nagt görnüşinde kabul edilýär.

         4.“Galkynan daýhan” goýumy –  goýum 1 ýyllyk möhlete ýyllyk 10% göterimi bilen açylýar.  Bu goýuma serişdeler nagt we nagt däl pul görnüşinde 20000 (ýigrimi müň)  manatdan az bolmadyk möçberde kabul edilýär.

          5. “Altyn asyryň altyn daýhany” goýumy –   goýum 3 aý  möhletli,  ýyllyk
8 % göterim, üsti doldurylmaýan. Goýum nagt we nagt däl görnüşinde kabul edilýär.

         6. “Möhletli” goýumy  –  goýuma  ýyllyk 8%  göterim bilen nagt görnüşinde 1 ýyl  möhleti bilen serişdeler kabul edilýär. Goýuma goýulan puluň möçberi 200 (iki ýüz) manatdan az bolmaly däl we goýumyň aňrybaşy çägi ýokdur.

        7. “Ruhubelent nesiller” goýumy –  goýuma ene-atalaryň we garyndaşlyk gatnaşygyna garamazdan islendik raýatlar tarapyndan islendik ýaşdan başlap 16 ýaşa çenli çagalaryň adyna ýyllyk 6% göterimi bilen nagt serişdeler kabul edilýär. Goýuma goýulan ilkinji puluň iň pes möçberi 100 (ýüz) manat bolmaly. Goýumyň üstüne goşmaça serişdeler kabul edilýär.

          8. “Altyn asyra daýhan gadamy” goýumy – bu möhletli goýum bolup, oba hojalyk önüm öndürijiler üçin niýetlenen. Goýumyň möhleti 1 ýyl, göterim derejesi  8%  ýyllyk.  Goýum  nagt we nagt däl görnüşinde kabul edilýär

          9. “Pagtaçylara sowgat” goýumy –  bir yyl möhlete   ýyllyk  10% göterim bilen  nagt däl görnüşinde  açylýar we goýumyň möçberi çäklendirilmeýär. Pul serişdesiniň  50% göterimine  çenlisini  möhletinden öň yzyna alyp we üstüni doldurup bolýar.

     10. “Goýum bank karty” goýumy –  goýuma  ýyllyk 5%  göterim bilen nagt görnüşinde üstüni dolup bolýan şertinde kabul edilýär. Goýumçynyň goýum karty açylandan soň milli manatda çäklendirilmedik möçberde nagt görnüsinde serişdeler kabul edilýär. Goýumda pul serişdeleriniň duran döwründe goşmaça pul serişdelerini goýmak, üstüni doldurmaklyga rugsat berilýär.
      Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky, “Goýum bank karty” bank  kart önümini ulanmak arkaly ýurdumyzyň ähli ýerlerinde töleg terminallarynyň üsti bilen nagt däl görnüşinde geçirilen tölegleriň jemine 1 % möçberinde  pul sylagy «Cash back» berilýär.

        11. “Rowaçlyk” goýumy - goýum ýyllyk 12%  göterim bilen çaganyň adyna dünýä inen gününden başlap 18 ýaşyna çenli açylýar. Goýuma çäklendirilmedik möçberde pul serişdeleri  nagt we bank kartynyň üsti bilen ýakyn garyndaşlaryndan nagt däl görnüşinde kabul edilýär. Çaganyň üç ýaşyna çenli goýuma goşmaça pul serişdelerini goýmaklyga we üstüni doldurmaklyga  rugsat berilýär.

HORMATLY  ILDEŞLER !

Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky bilen
hyzmatdaşlyk siziň üçin amatly hem-de bähbitli bolar!

Habarlaşmak üçin aşakdaky telefon belgilere jaň edip bilersiňiz:
38-01-19, 38-01-43, 38-03-31, 38-02-83

Şeýle hem, Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik bankynyň
ähli şahamçalaryna ýüz tutup bilersiňiz!

← Täzeliklere geçiň!walýuta - 09.02.2021 ý.

Alyş Satyş
USD / TMT 3.4913 3.5175
Merkezi Bankyň walýuta kursy