Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky, Bank kartlarynyň üsti bilen nagt däl hasaplaşyklaryň görnüşlerini hödürleýär

21.08.2020

Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky, Bank kartlarynyň üsti bilen nagt däl hasaplaşyklaryň görnüşlerini hödürleýär

Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky, Bank kartlarynyň üsti bilen nagt däl hasaplaşyklaryň görnüşlerini hödürleýär.

-  Ýokary okuw jaýlarynda bilim alýan talyplaryň töleglerini tölemek;
-  Töleg terminallarynyň üsti bilen  söwda merkezlerinde satyn
    alynan harytlar  üçin tölegleri amala aşyrmak;
-   Bankomatlardan, ipoteka we beýleki karzlaryň esasy bergilerini
    hem-de hasaplanan göterimleri gaýtarmak;
-  Altyn-asyr öýjüki telefonlara tölegleri geçirmek;
-  Bank kartlarynyň üsti bilen  gaz, suw elektrik energiýa,
-  PÝGG-na we beýleki hyzmatlar üçin tölegleri amala aşyrmak;
-  Awtoulag sürüjiler üçin ýangyç beketlerinde ýangyç üçin  tölegleri
    tölemek hyzmatlary amala aşyrylýar;  
- Fiziki şahsyň daşary ýurduň bilim edarasynda okaýandygy baradaky güwänamasy esasynda fiziki şahsyň ýa-da onuň garyndaşlarynyň goýum kartlaryndan şol fiziki şahsyň halkara bank kartlaryna (Viza, MasterCard) hem-de onuň okaýan daşary ýurt bilim edarasynyň hasaplaryna bellenen tertipde serişdeler geçirilip berilýär.
- “Internet bank” we “Mobil bank” hyzmatlaryndan peýdalanyp Internetli kompýuter, planşet ýa-da telefon arkaly ipoteka karzlarynyň esasy bergilerini we göterimlerini tölemäge, öýjükli aragatnaşyk, internet, IP-telewideniýe, Awiýa petekleri, şäher telefon ulgamy hyzmatlary üçin tölegleri geçirmäge, bank karty boýunça göçürmeleri almaga we beýleki bank hyzmatlaryndan peýdalanmak.


Bank kartlarynyň üsti bilen nagt däl hasaplaşyklardan peýdalansaňyz Siziň çykdaýjyňyzy we wagtyňyzy tygşytlar!
                        Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz:  
   Merkezi edarasy: 38-01-19, 38-02-85;   Aşgabat şäheri: 38-01-43, 38-03-59;
   Ruhabat şahamcasy: 24-49-24;              Ahal welaýaty: 8-00137-34-6-08;
   Balkan welaýaty: 8-246-5-27-92;            Daşoguz  welaýaty: 8-00322-9-36-71;
   Lebap welaýaty: 8-422-9-17-34;             Mary  welaýaty: 8-00522-5-76-30.

← Täzeliklere geçiň!walýuta - 20.09.2020 ý.

Alyş Satyş
USD / TMT 3.4913 3.5175
Merkezi Bankyň walýuta kursy