Täzelikler

Bank hyzmatynyň mümkinçilikleri 11.12.2018 Bank hyzmatynyň mümkinçilikleri
Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň oba hojalyk pudagyny ösdürmek barada edýän ýadawsyz aladalarynyň netijesinde ýurdumyzda her  ýylda uly üstünlikler gazanylýar.

Döwlet Baştutanymyz täze desgalaryň gurluşygy bilen tanyşdy we Olimpiýa şäherçesine bardy 09.12.2018 Döwlet Baştutanymyz täze desgalaryň gurluşygy bilen tanyşdy we Olimpiýa şäherçesine bardy
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow säher bilen adaty endigine eýerip, egindeşleri bilen paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesinde sport maşklaryny ýerine ýetirdi. Ýolugra milli Liderimiz Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň täze gurulýan binalar toplumynyň gurluşygynyň dowam edýän ýerinde alnyp barylýan işler bilen tanyşdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň duşuşygyna gatnaşdy 07.12.2018 Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň duşuşygyna gatnaşdy
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň resmi däl duşuşygyna gatnaşmak üçin Russiýa Federasiýasyna iş sapary bilen ugrady. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde milli Liderimizi resmi adamlar ugratdylar.

Ýurdumyzyň pagta hasylyny öndürijiler bilen hasaplaşyklar öz wagtynda geçirilýär. 30.11.2018 Ýurdumyzyň pagta hasylyny öndürijiler bilen hasaplaşyklar öz wagtynda geçirilýär.
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzy ykdysady, medeni we syýasy taýdan ösdürmek bilen ýurdumyzyň milli ykdysadyýetini  has-da kuwwatlandyrmak barada, şol sanda ýurdumyzyň oba hojalyk pudagyny ösdürmek babatynda  ägirt uly işler amala aşyrylýar.

Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi döwlet  tarapyndan goldanylýar 30.11.2018 Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldanylýar
        

Hormatly Prezidentimiziň Beýik özgertmeler zamanasynda ýurdumyzda  hususy telekeçiligi ösdürmeklige  döwlet tarapyndan goldawlaryň berilmegi netijesinde olaryň ýurdyň jemi içerki önümdäki paýy has-da ýokarlanýar. Mälim bolşy ýaly, häzirki wagtda ýurdumyzyň milli ykdysadyýetiniň dürli pudaklarynda  öndürilýän önümiň bir bölegi döwlete degişli bolmadyk hususy telekeçiler tarapyndan öndürilýär.


11 - 15 (e/a) 109
Sahypalar:


walýuta - 28.03.2019 ý.

Alyş Satyş
USD / TMT 3.4913 3.5175
Merkezi Bankyň walýuta kursy