Türkmenistanyň Prezidenti maliýe-ykdysadyýet toplumynyň ýolbaşçylary bilen iş maslahatyny geçirdi
Zy8b3aEpr2KvhmvUCgn5oosPNC5D24mXKNfTZRQUWjjx7KkBSi_1643370391.jpg
574
27.01.2022

26-njy ýanwarda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň maliýe-ykdysadyýet toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de maliýe we ykdysadyýet ministriniň, bank düzümleriniň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Maslahatyň gün tertibine ýurdumyzyň bank ulgamynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek bilen baglanyşykly möhüm meseleler girizildi.
Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň ykdysadyýet we maliýe toplumynyň düzümleriniň ýolbaşçylary bilen bu ulgamy ösdürmegiň möhüm ugurlaryny hem-de öňde durýan wezipeleri ýerine ýetirmekde ähmiýet berilmeli meseleleri ara alyp maslahatlaşdy.
Milli Liderimiz ykdysady toplumy mundan beýläk-de ösdürmegiň meseleleri barada aýdyp, ýakynda ýurdumyzda möhüm syýasy wakanyň — Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisiniň geçiriljekdigini, onda ýurdumyzy ýakyn döwür üçin durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasynyň wezipeleriniň ara alyp maslahatlaşyljakdygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz bu maksatnamada geljek 30 ýylyň dowamynda ýurdumyzy syýasy, ykdysady, durmuş we medeni taýdan ýokary depginler bilen ösdürmek hem-de milli Garaşsyzlygymyzyň we baky Bitaraplygymyzyň esaslaryny mundan beýläk-de berkitmek üçin zerur çäreleriň göz öňünde tutulmalydygyna ünsi çekdi.
Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, mähriban Watanymyzda Garaşsyzlyk ýyllary içinde ägirt uly işler bitirildi. Şunuň bilen baglylykda, 2022 — 2052-nji ýyllarda döwletimizi ösdürmek boýunça möhüm ugurlar kesgitlener. Şeýle hem milli Liderimiz şu ýyllarda ýurdumyzyň ykdysadyýet-maliýe ulgamyny ösdürmegiň hem-de bu babatda bar bolan meseleleri çözmegiň ugurlaryna garamak üçin ykdysady toplumyň işgärleri bilen möhüm meseleler barada pikir alyşmagyň wajypdygyny aýtdy we toplumyň düzümleriniň ýolbaşçylarynyň hasabatlaryny diňledi.
Ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow hormatly Prezidentimiziň tabşyrygyna laýyklykda, Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisine hödürlemek maksady bilen, «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň» taslamasy boýunça degişli ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleri bilen bilelikde işleriň geçirilendigi we bu taslamany taýýarlamagyň jemleýji tapgyrda alnyp barylýandygy barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berildi. Döwlet derejesinde edilýän yzygiderli tagallalaryň netijesinde ýurdumyzyň maliýe-ykdysady ýagdaýynyň durnuklylygy üpjün edilýär. Bu bolsa ykdysadyýetimiz üçin möhüm bolan iri möçberli taslamalaryň amala aşyrylmagyna giň ýol açýar.
Maslahatyň dowamynda hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de ösdürilmegine gönükdirilen, şeýle hem Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Tatarystan Respublikasynyň Hökümetiniň arasyndaky Ylalaşygy amala aşyrmak maksady bilen, Karara gol çekdi hem-de Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-tatar iş toparynyň türkmen böleginiň düzümini tassyklady.
Iş maslahatynyň dowamynda maliýe we ykdysadyýet ministri M.Serdarow ýolbaşçylyk edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, ykdysadyýetimizi ösdürmäge gönükdirilen maýa goýumlaryň möçberlerini artdyrmak boýunça döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Şeýle hem Oba milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleriň üstünlikli amala aşyrylmagy maksady bilen, döwlet tarapyndan zerur goldawlaryň berilýändigi barada aýdyldy.
Soňra Merkezi bankyň başlygy G.Müşşikow geçen ýylda alnyp barlan işleriň netijeleri hem-de 2022-nji ýylda meýilleşdirilýän çäreler barada hasabat berdi. Şeýle hem bank edaralarynyň işini häzirki döwrüň ýagdaýyna görä kämilleşdirmek, oňa dünýäniň ösen tejribesini, sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berildi. Bellenilişi ýaly, döwletimiziň bank edaralarynda halkara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek, ýurdumyz we halkymyz üçin ähmiýetli taslamalary maliýeleşdirmek boýunça maksatnamalaýyn işler alnyp barylýar.
Iş maslahatynyň dowamynda ýurdumyzyň bank edaralarynyň ýolbaşçylarynyň häzirki döwürde öňde durýan wezipeleri ýerine ýetirmek ugrunda alyp barýan işleri, bu ulgama häzirki zamanyň ösen tejribesini ornaşdyrmak boýunça ýaýbaňlandyrylan giň möçberli özgertmeler baradaky hasabatlary hem diňlenildi.
Häzir ýurdumyzda döwrebap tehnikalary we iň täze tehnologiýalary peýdalanmagyň, ykdysadyýetiň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmagyň, innowasion önümçilik düzümlerini döretmegiň, döwletimiziň dünýä ykdysady ulgamyna goşulyşmagyny çuňlaşdyrmagyň, halkara hyzmatdaşlygy giňeltmegiň hem-de maýa goýum işini işjeňleşdirmegiň esasynda uzak möhletli geljek üçin durnukly ösüşiň berk binýadyny kemala getirmäge niýetlenen özgertmeleriň geçirilýändigi bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, Diýarymyzyň ykdysady ösüşiniň durnuklylygyny we serişde mümkinçiligini ýokarlandyrmak hem-de ýurdumyzy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna köp mukdarda gönükdirilýän maýa goýumlaryň möçberleriniň artdyrylýandygy hasabatlarda beýan edildi. Bu bolsa ýurdumyzyň ykdysady ösüşiniň möhüm görkezijisi bolup durýar. Şol bir wagtyň özünde hormatly Prezidentimiziň tabşyryklaryna laýyklykda, ykdysady durnuklylygy, ösüşi üpjün etmek üçin zerur çäreleriň amala aşyrylmagy, halk hojalygynyň pudaklary tarapyndan maliýe serişdeleriniň netijeli ulanylyşy bilen baglanyşykly meseleler yzygiderli gözegçilikde saklanýar. Munuň özi maliýe serişdeleriniň rejeli ulanylmagy bilen bir hatarda, maýa goýumlarynyň maksatnamalaýyn esasda gönükdirilmeginiň baş şertini emele getirýär.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynyň maliýe-ykdysady ýagdaýyny, önümçilik kuwwatlyklarynyň ulanylyşyny yzygiderli seljermek, şeýle hem durmuş ulgamyna gönükdirilýän maýa goýum serişdeleriniň mukdaryny kesgitlenen möçberlerde üpjün etmek meseleleriniň wajypdygyny belledi we bu babatda degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi.
Milli Liderimiz dünýädäki emele gelen çylşyrymly ýagdaýa garamazdan, ýurdumyzda makroykdysady ýagdaýyň durnukly derejede saklanýandygyny kanagatlanma bilen belledi. Munuň özi ýurdumyzda amala aşyrylýan çuňňur oýlanyşykly býujet-salgyt syýasatynyň üstünlikli amala aşyrylmagynyň uly ösüşlere ýetmäge ýardam berýändiginiň aýdyň subutnamasydyr.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki döwürde esasy halkara maliýe edaralarynyň berýän maglumatyna görä, dünýä ykdysadyýetiniň kem-kemden ösüş ýoluna düşýändigini belledi.
Ykdysady ösüşiň ýeterlik derejede ýokary we durnukly bolmagy üpjün edilýär. Bu görkeziji geçen ýylyň netijeleri boýunça 6,2 göterimden ybarat boldy.
Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda maliýe we durmuş taýdan durnuklylygyň saklanýandygyny belläp, daşarky täsirlere garşy gyssagly çäreleriň görülýändigini, ykdysadyýeti daşarky ýagdaýlara uýgunlaşdyrmak boýunça işleriň geçirilýändigini aýtdy. Durmuş ulgamy, anyk aýdylanda bolsa, ilaty durmuş taýdan goramak işjeň ösdürilýär hem-de bilim we saglygy goraýyş ulgamlarynda özgertmeler dowam edýär.
Ýurdumyzyň senagat syýasaty boýunça daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri özümizde öndürmek, beýleki döwletlere iberilýän önümlerimiziň möçberlerini artdyrmak boýunça netijeli işler alnyp barylýar.
Döwlet Baştutanymyz bu işleriň ykdysadyýetimiziň köp pudaklarynyň bäsdeşlige ukyply bolmagyny goldamaga we daşary söwda amallaryny diwersifikasiýa ýoly bilen geçirmäge mümkinçilik berendigini aýtdy.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow giň gerimli sebit we milli maýa goýum taslamalaryny amala aşyrmagyň hem-de ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda özgertmeleri geçirmegiň dowam edýändigini belledi. Şeýle hem milli Liderimiz maliýe, salgyt-býujet, pul-karz, daşary ykdysadyýet, nyrh syýasaty boýunça özgertmeleriň amala aşyrylýandygyny aýtdy.
Milli Liderimiz iş maslahatynyň dowamynda ýurdumyzyň maliýe-ykdysadyýet toplumynyň düzümleriniň öňünde durýan anyk wezipeleri kesgitledi.
Hormatly Prezidentimiz puluň hemişe kadaly hereket etmelidigini belledi. Şoňa görä-de, häzirki wagtda Merkezi bankyň we tutuş bank ulgamynyň esasy wezipesi ykdysadyýetimizde puluň barabarlygyny saklamakdan, bu ugurdaky ýagdaýlara hemişelik gözegçilik etmekden ybaratdyr. Şeýle hem ýurdumyzyň karz-pul syýasatyny, maliýe serişdelerini dolandyrmak kämilleşdirilmelidir. Ykdysadyýetimize gönükdirilen karz serişdeleriniň netijeli ulanylmagyny üpjün etmelidiris we ýokarlandyrmalydyrys diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.
Hormatly Prezidentimiz milli pulumyzyň satyn alyjylyk ukybyny berkitmegiň, ýurdumyzyň senagat-innowasion taýdan ösüşini goldamagyň Türkmenistanyň pul-karz syýasatynyň esasy maksady bolmalydygyna ünsi çekip, ykdysadyýetimiziň iri pudaklarynyň, şol sanda ileri tutulýan ugurlaryň serişdeler bilen ýeterlik möçberde üpjün edilmelidigini belledi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda maýa goýum işjeňligini ýokarlandyrmak üçin kiçi we orta kärhanalaryň amala aşyrýan taslamalaryny maliýeleşdirmegi dowam etmegiň zerurdygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, halkara maliýe edaralary, aýratyn-da, Halkara pul gaznasy, Bütindünýä bank toplumy, Aziýanyň ösüş banky we beýleki maliýe edaralary bilen işjeň hyzmatdaşlyk edilmelidir.
Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, Türkmenistanyň bank ulgamynda kabul edilen döwlet maksatnamalary boýunça göz öňünde tutulan çäreleriň amala aşyrylmagyna gözegçilik edilmelidir we bu işler utgaşdyrylmalydyr.
Milli Liderimiz Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda ösdürmegiň strategiýasynda ilata edilýän sanly bank hyzmatlarynyň hilini we gerimini ýokarlandyrmagyň göz öňünde tutulmalydygyny belledi.
Döwlet Baştutanymyz şu ýyl ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny mundan beýläk-de berkitmek, ykdysady we durmuş ösüşini ýokary depginler bilen üpjün etmek boýunça degişli çäreleriň görülmelidigini belläp, býujetiň girdejilerini mundan beýläk-de artdyrmak hem-de ykdysadyýetimizde bazar gatnaşyklaryny ösdürmek babatda zerur işleriň geçirilmelidigine ünsi çekdi.
Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň şu ýylyň fewral aýynda geçiriljek nobatdan daşary mejlisine gowy taýýarlyk görülmelidigini aýratyn nygtady.
Milli Liderimiz Garaşsyz döwletimizi ýakyn 30 ýylda ösdürmegiň esasy ugurlaryny kesgitlemek üçin, “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň” gutarnykly taslamasyny işläp taýýarlamagyň zerurdygyny aýdyp, bu babatda degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş maslahatynyň jemini jemlemek bilen, ýurdumyzy ösdürmegiň maksatnamalary bize jemi içerki önümiň möçberini düýpli artdyrmak hem-de ahyrky hasapda adamlaryň hal-ýagdaýyny we ýaşaýyş-durmuş derejesiniň hilini ýokarlandyrmagy gazanmak ýaly wezipeleri çözmäge mümkinçilik berer diýip, maslahata gatnaşyjylara öňde durýan wezipeleri çözmekde üstünlikleri arzuw etdi.

                                                    * * *

Türkmenistanyň Prezidenti maliýe-ykdysadyýet we nebitgaz toplumlarynyň ýolbaşçylary bilen iş maslahatyny geçirdi
Aşgabat, 26-njy ýanwar (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow maliýe-ykdysadyýet we nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onda 2022-nji ýylda tutuş ýurdumyz boýunça Garaşsyz döwletimizi ykdysady taýdan mundan beýläk ösdürmek babatda öňde durýan wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy we sebitleri döwrüň talaplaryna laýyk ösdürmek, halkymyzyň hal-ýagdaýyny has-da gowulandyrmak meselelerine garaldy.
Döwlet Baştutanymyz iş maslahatyny açyp, ýurdumyzyň nebitgaz toplumyny 2019 — 2025-nji ýyllarda ösdürmek boýunça maksatnamalary maliýeleşdirmek, nebitgaz pudagyna sanly ulgamy ornaşdyrmak we bu pudakda özgertmeleri geçirmek üçin gönükdirilýän maýa goýum serişdeleriniň möçberleri baradaky hasabatlary diňledi.
Ilki bilen, “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasynyň başlygy M.Rozyýew hasabat bilen çykyş etdi. Ol korporasiýanyň hünärmenleriniň täze ýataklary gözlemek we olary özleşdirmegiň hasabyna tebigy gazyň çykarylýan möçberlerini artdyrmak boýunça alnyp barylýan geologiýa-gözleg işleriniň netijeleri barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, “Demirgazyk Derwüş”, “Günorta Mary” meýdançalarynda, “Malaý” gaz käninde degişli seýsmiki barlag işlerini geçirmek göz öňünde tutulýar. Şeýle hem çuň guýulary burawlamagyň meýilnamasyna laýyklykda hem-de gazly we kondensatly gatlaklaryň sanyny artdyrmak üçin gözleg işlerini geçirmek maksady bilen, bu meýdançalarda gazyň gorlaryny anyklamak üçin guýulary burawlamak işlerine girişmek meýilleşdirildi.
Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp hem-de häzirki döwürde “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasy tarapyndan amala aşyrylýan seýsmiki barlaglaryň we gözleg işleriniň nebitgaz toplumynyň önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrmak, täze känleri ýüze çykarmak hem-de senagat taýdan özleşdirmek üçin aýratyn ähmiýetini belläp, bu ugurdaky işleri ylmy esasda ösdürmegi tabşyrdy.
Döwlet ministri — “Türkmengaz” döwlet konserniniň başlygy B.Amanow milli Liderimiziň 2022-2023-nji ýyllarda tebigy gazyň gorlaryny ýüze çykarmak hem-de gazylyp alynýan möçberlerini artdyrmak boýunça ozal beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen amala aşyrylýan işler barada hasabat berdi. Hususan-da, ýurdumyzyň dürli sebitlerindäki gaz känleriniň birnäçesinde ulanyş-baha beriş guýularynyň gazylyp, olary ulanyşa bermek, şeýle hem ulanyş guýularynyň kuwwatlyklaryny doly ulanmagyň hasabyna gazy çykarmagyň möçberlerini ýokarlandyrmak boýunça geçirilýän işler barada maglumat berildi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň gaz senagatyny mundan beýläk-de ösdürmegiň, onuň önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmagyň döwletimiziň energetika syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, goşmaça gaz känlerini ulanyşa girizmek, şeýlelikde, içerki sarp edijileri doly üpjün etmek we tebigy gaz babatda ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini artdyrmak meselelerine möhüm ähmiýet berilmelidir.
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynyň ilkinji günlerinde ýurdumyzda tebigy gazyň hem-de nebitiň çykarylýan möçberlerini artdyrmak, nebitgaz ýataklaryny özleşdirmek, täze ýüze çykarylan meýdançalarda buraw işlerini geçirmek işleriniň milli Liderimiziň tabşyrygyna laýyklykda batly depginler bilen dowam edýändigi barada habar berdi. Şol bir wagtyň özünde ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň ähli düzümleriniň maddy-enjamlaýyn binýady berkidilýär, pudaklar üçin zerur bolan ýokary hünärli işgärleriň taýýarlanylmagyna möhüm ähmiýet berilýär.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, soňky ýyllarda ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynda halkara hyzmatdaşlyga aýratyn üns berilýändigini aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, bu pudagyň önümçilik kuwwatlyklary we eksport mümkinçilikleri yzygiderli ýokarlanýar. Munuň özi milli ykdysadyýetimiziň kuwwatlanmagynda bolşy ýaly, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlanmagynda möhüm orun eýeleýär diýip, döwlet Baştutanymyz belledi hem-de bu ugurda amala aşyrylýan işleri döwrüň talabyna laýyk derejede, ylmy esasda ösdürmek babatda wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.
Soňra “Türkmenbaşy” paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy J.Jumagylyjow ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň düzümleriniň işini maliýe taýdan goldamak, olara gönükdirilýän maýa goýum serişdeleriniň möçberlerini artdyrmak boýunça döwlet Baştutanymyzyň beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek ugrunda amala aşyrylýan işler barada hasabat berdi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, milli ykdysadyýetimiziň ähli ugurlarynyň, şol sanda ýangyç-energetika toplumynyň düzümleriniň işiniň ösdürilmegi, olara zerur goldawlaryň berilmegi babatda döwlet tarapyndan yzygiderli alada edilýändigini belledi. Aýratyn-da, nebitgaz pudagyna maýa goýumlaryň gönükdirilmegi, maliýe serişdeleriniň netijeli ulanylmagy ykdysadyýetimiziň bu pudagynyň sazlaşykly ösüşine oňyn ýardam berer.
Merkezi bankyň başlygy G.Müşşikow nebitgaz toplumyny maliýeleşdirmek meselelerini has-da kämilleşdirmek we bu ugurda öňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek boýunça alnyp barylýan giň möçberli işler barada hasabat berdi. Şunda ýurdumyzyň nebitgaz pudagynyň işini häzirki zamanyň ösen talaplaryna laýyk derejede döwrebaplaşdyrmak meselelerine aýratyn üns berilýär.
Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň banklarynyň nebitgaz toplumyny maliýeleşdirmek boýunça alyp barýan işleriniň ykdysadyýetimiz üçin ähmiýetlidigini belläp, bu babatda öňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmegiň wajypdygyna ünsi çekdi.
Ýurdumyzyň nebitgaz toplumyny 2019 — 2025-nji ýyllarda ösdürmegiň kabul edilen maksatnamalaryny maliýeleşdirmek üçin döwlet tarapyndan zerur goldawlar berilýär. Döwlet Baştutanymyz milli ykdysadyýetimize, aýratyn-da, nebitgaz pudagyna täzeçil tehnologiýalary ornaşdyrmak we bu ugurda giň möçberli özgertmeler maksatnamasyny amala aşyrmak meselelerine möhüm ähmiýet berilmelidigini nygtap, bu babatda Merkezi bankyň başlygyna birnäçe tabşyryklary berdi.
Hormatly Prezidentimiz “Türkmengaz” döwlet konserniniň türkmen tebigy gazyna islegleriň artýandygyna hemişe gözegçilik etmelidigini, tebigy gazy çykarmak boýunça ýakyn we uzak ýyllar üçin alnyp barylmaly işleriň meýilnamasyny şoňa görä düzmelidigini belledi.
Ýurdumyzyň sarp edijileriniň tebigy gaza bolan talaplary doly üpjün edilmelidir. Türkmen tebigy gazyny daşarky bazarlara ibermek boýunça şertnamalaýyn borçnamalar doly ýerine ýetirilmelidir.
Döwlet Baştutanymyz tebigy gaza baý ýerasty gatlaklary barlamagyň we anyklamagyň, tebigy gaza baý çäkleri giňeltmegiň we olaryň gaz bilen üpjünçilik ýagdaýyna baha bermek üçin ýörite seýsmiki-gözleg işlerini geçirmegiň, ýurdumyzyň uglewodorod gorlary baradaky maglumatlary yzygiderli täzeläp durmagyň zerurdygyna ünsi çekdi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nebitli we gazly täze ýataklary köpeltmegiň hem-de özleşdirmegiň hasabyna tebigy gazyň çykarylýan möçberlerini artdyrmak boýunça çäreleriň meýilnamasynda öňde goýlan wezipeleriň ýakyn ýyllarda üstünlikli ýerine ýetiriljekdigine ynam bildirdi.
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow döwlet Baştutanymyzyň garamagyna nebitgaz pudagyny mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, “Türkmengaz” döwlet konsernine we “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasyna maliýe goldawyny bermek bilen baglanyşykly resminamanyň taslamasyny hödürledi.
Milli Liderimiz nebitgaz toplumynyň ýurdumyzyň ykdysadyýeti üçin möhümdigini göz öňünde tutup hem-de pudagy mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, «Türkmengaz” döwlet konsernine jemi 159 million 530 müň 900 manat möçberinde we “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasyna 75 million manat möçberde maýa goýum serişdesini bermek barada karara gelendigini aýtdy.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow karz serişdeleriniň ykdysadyýetimizi kuwwatyny artdyrmak üçin gönükdirilmeginiň Garaşsyz döwletimiziň maliýe taýdan kuwwatlydygyny aýdyň görkezýändigini belledi we degişli resminamalara gol çekdi.
Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow kabul edilýän çözgütleriň taryhy ähmiýetiniň bardygyny belläp, Garaşsyzlyk ýyllary içinde ýurdumyzyň nebitgaz senagatyny ösdürmek üçin döwletimiz tarapyndan maliýe-karz serişdeleriniň gönükdirilýändigini nygtady we bu asylly çäräniň ýurdumyza bähbit getirjekdigine ynam bildirdi.
Döwlet Baştutanymyz iş maslahatyny tamamlap, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny we ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň bähbidine alyp barýan işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.