Girew üpjünçiligine

Karz serişdeleri berlende 4 müň manatdan ýokary bolmadyk möçberde karz alan ýagdaýlarynda, karzyň üpjünçiligine girew üpjünçiliginiň ýerine girdeji çeşmesi degişli resminamalar bilen tassyklanylan 1 sany raýatlaryň kepil haty kabul edilip nagt we nagt dälgörnüşinde berilip bilner.

Karz serişdeleri berlende 8 müň manatdan ýokary bolmadyk möçberde karz alan ýagdaýlarynda, karzyň üpjünçiligine girew üpjünçiliginiň ýerine girdeji çeşmesi degişli resminamalar bilen tassyklanylan 2 sany raýatlaryň kepil haty kabul edilip nagt we nagt däl görnüşinde berilip bilner.

Galan ýagdaýlarda karzyň üpjünçiligine hökmany ýagdaýda girew üpjünçiligini kabul etmek bilen, üpjünçiligiň beýleki görnüşleri (kepil haty, üçünji tarapyň zamunlygy) diňe girew üpjünçiliginden daşary goşmaça kabul edilip bilner.