Kiçi göwrümli karzlar

Kiçi göwrümli karzlar- Ekerançylyk we maldarçylyk maksatlar üçin berilýär:

Möçberi 30 000 manada çenli, nagt däl görnüşinde

  1. - ekerançylyk we maldarçylyk maksadyna ýyllyk 10 göterim ; 
  2. - Ýeňillik möhleti 6 aý; 
  3. - Üpjünçiligi raýatlaryň zamunlygy, edaralaryň kepilligi, girew.; 
  4. - Möhleti 3 ýyla çenli