Mikro karzlar

Mikro karzlar- aşakdaky maksatlar üçin berilýär:

Daýhan hojalyklaryna, kärendeçilere hususy kärhanalara we telkeçilere:

  1. - oba hojalyk önümlerini öndürmeklige; 
  2. - oba hojalyk önümlerini gaýtadan işlemeklige; 
  3. - halkyň sarp edýän harytlaryny öndürmeklige; 
  4. - hyzmatlary ýerine ýetirmekligi; 
  5. - Türkmenistanyň kanunçylygyna ters gelmeýän beýleki maksatlara, 20 müň manatdan ýokary bolmadyk möçberde nagt we nagt däl görnüşinde 2 ýyla çenli 14% berilýär.