Karz almak üçin gerek resminamalar

Sarp ediş karzy almak üçin resminamalaryň sanawy

 1. Arza;
 2. Iş  ýerinden  resminamalar (häsiýetnama, zähmet depderçesiniň göçürmesi tassyklanan görnüşde, aýlyk zähmet haky barada güwänama, eline degişli bölegini görkezmek bilen;
 3. Pasportynyň  nusgasy  (sahypa 1.2.3.9.33.);
 4. Nika hatyň nusgasynyň göçürmesi, eger-de nikada durmaýan bolsa nikada durmaýandygy hakynda güwa haty;
 5. Girew emläkleriniň  resminamalary. Şol  sanda: Maşgala ýagdaýy barada güwanama Forma-3 görnüşde, maşgala agzalarynyň we girew berijileriň dil hatlary.
  • Awtoulag;
   • awtoulagyň tehpasportynyň nusgasy (4 tarapyndan suraty);
   • awtoulagyň  bahasyny tassyklaýjy haty ( IIM- kriminalistikadan);
  • Jaý;
   • jaý  (hususy eýeçilikdäki ýaşaýyş jaýy) – öý  kitaby, inwertar  işi;
   • Tükelleýiş we hasaba alyş edarasyndan (GBTI) hasapda durmaýanlygy hakynda güwa haty;
 6. Maşgala ýagdaýy barada güwanama Forma-3 görnüşde, maşgala agzalarynyň  we girew berijileriň dil hatlary;

Fiziki şahslara berilýan karzy almak üçin resminamalaryň sanawy

 1. Arza;
 2. Terjimehal;
 3. Hasaba alyş şahadatnamanyň we patentiň hem-de eger ulanylýan kadalaşdyryjy hukuk namalarynda göz öňünde tutulan bolsa, işiň ygtyýarnama almaga degişli görnüşleri boýunça ygtyýarnamanyň nusgalary, (bar bolsa girdeýjileri baradaky salgyt beýýannamsy);
 4. Pasportyň  nusgasy  (sahypa 1.2.3.9.33);
 5. Nika hatyň nusgasynyň göçürmesi eger-de Nikada durmaýan bolsa nikada durmaýandygy hakynda güwa haty;
 6. Girew emläkleriniň  resminamalary. Şol  sanda:Maşgala ýagdaýy barada güwanama Forma-3 görnüşde;
 7. Maşgala agzalarynyň we girew berijileriň dil hatlary;
  • Awtoulag;
   • awtoulagyň tehpasportynyň nusgasy (4 tarapyndan suraty);
   • awtoulagynyň bahasyny tassyklaýandygy  barada hat (IIM- kriminalistikadan)
  • Jaý;
   • Jaý  hususy eýeçilikdäki ýaşaýyş jaýy) – öý  kitaby, inwertar  işi;
   • Tükelleýiş we hasaba alyş edarasyndan (GBTI) hasapda durmaýanlygy hakynda güwa haty;
 8. Maşgala ýagdaýy barada güwanama Forma-3 görnüşde, maşgala agzalarynyň  we girew berijileriň dil hatlary;

Zamunlyk  karzy üçin resminamalaryň sanawy

 1. Arza;
 2. Terjimehal;
 3. Iş  ýerinden  resminamalar (häsiýetnama, zähmet depderçesiniň göçürmesi tassyklanan  görnüşde, aýlyk zähmet haky barada güwänama, eline degişli bölegini görkezmek bilen; 
 4. Pasportyň  nusgasy  (sahypa 1.2.3.9.33);
 5. Nika hatynyň nusgasy eger-de nikada durmaýan bolsa nikada durmaýanlygy hakynda güwa haty;
 6. Maşgala ýagdaýy barada güwanama Forma-3 görnüşde, maşgala agzalarynyň we girew berijileriň dil hatlary;
 7. Zamun durujynyň pasportynyň nusgasy (sahypa 1.2.3.9.33.);
 8. Zamun durujylaryň iş ýerinden zähmet haky barada güwanama;
 9. Zamun durujylaryň  dil hatlary;

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2013-nji ýylyň 6-njy martynda çykaran 12890-njy “Ýurdumyzda oba hojalyk önümlerini öndürijileri maliýe taýdan goldamak hakynda” karary boýunça berilýän karz üçin  resminamalaryň sanawy.
 1. Karz almak üçin arza;
 2. Fiziki şahslar üçin - şahsyýetini tassyklaýan resminamanyň we ýer eýeler üçin salgyt hasabyna goýulandygy hakynda şahadatnamanyň nusgasy;
 3. Karzyň hasabyna maliýeleşdiriljek maýa goýum taslamalaryň iş meýilnamasy;
 4. Karzy ulanmak bilen bagly şertnamalaryň we hasap sypatnamalaryň göçürme nusgalary.
 5. Ýer eýelerine we ýerden peýdalanyjylara ýere eýelik etmek ýa-da ulanmak üçin berlen ygtyýarnamanyň we resminamalaryň bellenilen tertipde tassyklanylan göçürme nusgalary;
 6. Girewine hödürlenilýän emläkleriň we eýesini tassyklaýjy resminamalarynyň göçürmesi;
 7. Bank tarapyndan karzy bermek hakyndaky çözgüdi kabul etmek üçin   goşmaça maglumatlar.

Öý  goşlaryny wehojalyk harytlaryny satyn almak üçin ýeňillikli karzlary almak üçin  resminamalaryň sanawy:

 1. Karz almak üçin arza;
 2. Pasportynyň nusgasyny;
 3. Nika baglaşylandygy hakyndaky şahadatnamasynyň nusgasy;
 4. Girdejisi hakynda güwanama (ähli tutumlar tutulandan soňra galan sap girdejisi görkezilen). Hususy telekeçi bolan şahsy adamyň girdejileri üçin salgyt boýunça beýannama;
 5. Ýazga alnandygyny anyklamak üçin maşgalanyň düzümi we olaryň ýaşaýan ýeri hakynda güwänama;