“Ruhubelent nesiller” goýumy

“Ruhubelent nesiller” goýumy –  goýuma ene-atalaryň we garyndaşlyk gatnaşygyna garamazdan islendik raýatlar tarapyndan islendik ýaşdan başlap 16 ýaşa çenli çagalaryň adyna ýyllyk 6% göterimi bilen nagt serişdeler kabul edilýär. Goýuma goýulan ilkinji puluň iň pes möçberi 100 (ýüz) manat bolmaly. Goýumyň üstüne goşmaça serişdeler kabul edilýär.