Oba hojalyk önümçiligi üçin ýeňillikli

Türkmenistanyň Prezidentiniň kararlaryna laýyklykda döwlete dahylsyz bölegine Oba hojalyk önümçiligi üçin ýeňillikli.

Oba hojalyk önümçiliginde peýdalanmak üçin täze ýerleri özleşdirmek we taşlanan ýerleri dikeltmek, öz oba hojalyk önümçiligiňi ösdürmek we giňeltmek, gaýtadan işläp taýýarlanylýan önümiň göwrümini artdyrmak, şol sanda oba hojalyk tehnikasyny edinmek, mal ýataklary, fermalary, kiçi-önümçiligi gurmak, mallary, öý guşlaryny, ot-iýmleri, weterinariýa derman serişdeleri, ösümlikleri goramagyň himiki serişdelerini, mineral dökünleri, tohumlary, şitilleri, agaç nahallaryny satyn almak üçin berilýär.

Girew emlägi höküminde şeýle-de karz serişdeleriniň hasabyna alnan we Türkmenistana getirilen (satyn alnan mallardan we guşlardan başga) emläk hyzmat edip biler we onuň doly bahasynyň 70%-den artyk baha kesilmeýär.