Oba hojalyk önümlerini öndürmek

Maldarçylygy we guşçylygy ösdürmek, oba hojalyk önümlerini öndürmek, gaýtadan işlemek we hyzmatlary ýerine ýetirmek bilen bagly maýa goýum taslamalaryny maliýeleşdirmek üçin berilýän karzlar: 

Möçberi: karzlaşdyrylýan taslamanyň85 göterimine çenli;
Göterimi: ýyllyk 5 göterim;
Möhleti: maýa goýum taslamalary üçin 10 ýyla çenli;
Üpjünçiligi: girew üpjünçiligi;