Oba hojalyk tehnikalaryny satyn almak

Daýhan birleşiklerine, daýhan hojalyklaryna, oba hojalyk paýdarlar jemgyýetlerine, mülkdarlara, kärendeçilere, oba hojalyk ylmy barlag institutlaryna oba hojalyk tehnikalaryny, gurallary we abzallary hem-de suwy tygşytlaýjy tehnikalary, enjamlary, suwaryşda ulanylýan geçirijileri satyn almak üçin berilýän karzlar: 

Möçberi:

 karza ukuplylygyna görä

Göterimi:  ýyllyk 1 göterim
Möhleti:

 ulanyş möhletine laýyklykda we her ýylda deňpaýlarda gaýtarmak şertinde 10 ýyla çenli;

Üpjünçiligi:  pul serişdeleri, girew üpjünçiligi;