Hormatly raýatlar!

        Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik banky ýurdumyzyň raýatlaryna erkin pul serişdelerini amatly şertlerde ýerleşdirmek maksady bilen «Magtymguly Pyragy» atly täze möhletli goýumyny hödürleýär.      «Magtymguly Pyragy» atly möhletli goýumy ýyllyk 11 (on bir) göterim bilen 1 (bir) ýy... Dowamyny oka

14.06.2024

Iki dostlukly döwletiň Baştutanlarynyň arasynda gepleşikler geçirildi

Şu gün Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana iki günlük döwlet saparynyň çäklerinde Prezidentler Serdar Ber... Dowamyny oka

11.06.2024

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

       Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň bäş aýynda ykdysadyýetimiziň pudaklarynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlenildi.     Ilki bilen, Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa milli parlament tarapyndan ý... Dowamyny oka

07.06.2024

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda we sebitlerde alnyp barylýan möwsümleýin işleriň barşy bil... Dowamyny oka

28.05.2024

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň oba hojalyk pudagynda we sebitlerde alnyp b... Dowamyny oka

01.05.2024

Demir ýol ulagynyň işini döwletara derejede utgaşdyrmak — Türkmenistanda geçirilýän forumyň esasy maksady

Şu gün paýtagtymyzda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň (DÝHG) agza döwletleriniň demir ýol ulaglary edaralarynyň... Dowamyny oka

16.04.2024

Karzlar

Karzyň görnüşi
Karzyň mukdary (TMT)
Karzyň möhleti (Ýyl)
1 ýyl
3 ýyl

Aýlyk tölegi

Karzyň göterimi
Taraplaryň zamun bolmagynda
Girew
Karzyň üpjünçiligi