Täzelikler
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

 Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 17-nji yanwarda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi.Gün tertibine welaýatlaryň durmuş-ykdysady ösüşiniň ileri t... Dowamyny oka

35

18.01.2022


"Owerdraft" bank karzy

Hormatly müşderiler!Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik banky, bank hyzmatlarynyň gerimini giňeltmek, raýatlarymyzy maliýe taýdan goldamak maksady bilen, «Altyn asyr» bank kartyny saklaýjy müşderilerine «Owerdraft» bank karzyny hödürleýär.«Owerdraft» bank karzy - bu ýyllyk 10 (on) göter... Dowamyny oka

205

09.01.2022


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Mary welaýatyna iş sapary

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mary welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy.Milli Liderimiziň uçary paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinden Mary welaýatyna tarap ugur aldy.Döwlet Baştutanymyz uçuş wagtynda ýurdumyzda çap edilýän metbugat neşirleriniň mazmuny bilen tanyşdy. Gündog... Dowamyny oka

109

04.01.2022


Hormatly talyplar hem-de mähriban ene-atalar!

Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik banky ýurdumyzda ýaşlary goldamak, olaryň döredijilik başlangyçlaryny höweslendirmek, hünärlerini kämilleşdirmek babatda amatly mümkinçilikleri döretmek maksady bilen, «Talyp karzy» atly bank karzyny hödürleýär:«Talyp karzy»  ýokary we orta hünär okuw me... Dowamyny oka

187

29.12.2021


Türkmenistanyň Prezidenti Bitaraplyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy

Şu gün türkmenistanlylar Halkara Bitaraplyk gününi hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy hakyndaky Kararnamasyny kabul etmeginiň 26 ýyllygyny belleýärler. Bu şanly baýram mynasybetli ýurdumyzyň ähli künjeklerinde we paýtagtymyzda baýramçylyk d... Dowamyny oka

129

12.12.2021


TÜRKMENISTANDA ÝYLYŇ 11 AÝYNYŇ JEMLERI BOÝUNÇA MINISTRLER KABINETINIŇ GIŇIŞLEÝIN MEJLISI GEÇIRILDI

   Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 3-nji dekebrda sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň gi­ňişleýin mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň halk hojalyk toplumynyň pudaklarynyň şu ýylyň on bir aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijelerine, birnäçe resminamalaryň taslam... Dowamyny oka

235

08.12.2021


Türkmenistanyň başlyklyk etmeginde Aşgabatda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammiti geçirildi

Şu gün 28-nji noýabrda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) 15-nji sammiti geçirildi. Köpugurly işewürlik merkezli täze “Garagum” oteli nobatdaky duşuşygyň geçirilýän ýerine öwrüldi. Bu ýerde ýokary derejeli myhm... Dowamyny oka

201

28.11.2021


Türkmenistan YHG-a agza döwletler bilen söwda hyzmatdaşlygy amala aşyrýar

Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna (YHG) agza döwletleriň IV işewürlik forumy 2021-nji ýylyň 26-njy noýbarynda Aşgabat şäherinde garyşyk görnüşde geçiriler. Işewürlik-forumynyň guramaçysy bolup, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy, Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sekretariaty we bu guramanyň söwda-... Dowamyny oka

180

25.11.2021


Türkmenistanyň Prezidenti Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň Sammitine gatnaşdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident Rejep Taýyp Ärdoganyň çagyrmagy boýunça Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň (Türki Geňeş) VIII sammitine gatnaşmak üçin iş sapary bilen Türkiýe Respublikasynda bolýar.Türkmenistan hemişelik Bitaraplyk ýörelgelerine esaslanýan daşa... Dowamyny oka

259

13.11.2021


Türkmenistanyň Prezidenti ählihalk bag ekişlik çäresine gatnaşdy

6-njy oktýbarda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda ýurdumyzyň şäherleriniň we obalarynyň daş-töweregini bagy-bossanlyga öwürmegiň giň gerimli nobatdaky tapgyryna badalga berildi. Paýtagtdaky bak ekişlik çäresi Magtymguly Pyragynyň täze gurulýan beýik ýadygärliginiň ý... Dowamyny oka

240

08.11.2021


Türkmenistanyň Prezidenti söwda toplumyny ösdürmek boýunça maslahat geçirdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly ýurdumyzyň söwda toplumyndaky işleriň ýagdaýyna hem-de ony mundan beýläk-de ösdürmek boýunça gaýragoýulmasyz wezipelere bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi. Maslahata Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň söwda toplumyna gözegçilik... Dowamyny oka

219

05.11.2021


Milli manat — durnukly ösüşiň kepili

Şu ýyl — «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylymyzda döwlet Garaşsyzlygymyza 30 ýyl doldy. Türkmenistan Garaşsyzlyk ýyllarynda ykdysady, maliýe-bank, medeni-ynsanperwer, senagat, umuman, jemgyýetiň ähli ulgamlarynda üstünlikli ädimleri ätdi. Garaşsyz döwlet bolmagyň ykdysady... Dowamyny oka

250

29.10.2021


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Dubaýda möhüm ähmiýetli waka gatnaşdy

9-njy oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirliklerine iş saparyny amala aşyryp, Dubaý şäherinde geçirilýän “EKSPO — 2020” Bütindünýä sergisiniň çäklerinde guralan Türkmenistanyň milli gününe gatnaşdy.Hormatly Prezidentimiziň uçary Aşgabat — Dubaý ugry boýunça u... Dowamyny oka

288

11.10.2021


Daýhanbank: belent sepgitleri nazarlap

1991-nji ýylyň güýzünde gazanylan Garaşsyzlyk türkmen halkynyň taryhyndaky iň beýik bagt bolsa gerek. Şu güýzde 30 ýaşyny doldurýan beýik bagtymyz berkarar hem bagtyýar Türkmenistanyň ady bilen dünýä çykýar. Garaşsyz Türkmenistan ösüşiň iň dogry ýoluny saýlap, 30 ýylyň içinde asyrlara barabar... Dowamyny oka

435

30.09.2021


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli geçirilen dabaralara gatnaşdy

Şu gün agzybir we jebis türkmen halky parahatçylyk, ylalaşyk we ruhubelentlik ýagdaýynda beýik baýramçylygyny — ata Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny belledi.Täze taryhy döwrüň — hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ady bilen aýrylmaz bagly bolan Berkarar döwletimiziň b... Dowamyny oka

376

28.09.2021