Nyrhnamalar

Türkmenistanyň ”Daýhanbank”döwlet täjirçilik banky

tarapyndan edilýän bank amallary boýunça

NYRHNAMA

                                                        Amalyň görnüşi

             Ýygymlar

 

                                                           1.     Hasaplaşyk hasabyny açmak

 

1.1

Ýuridiki şahslar we telekeçiler

50,00 manat

 

2.    Hasaplaşyk hasaplaryndan geçirilýän amallardan                       

 

2.1

Müşderileriň hasaplarynyň debet aýlanyşygynyň jeminden (Bellikleriň 6-njy bölüminde görkezilen töleglerden başga)

 

2.1.1

Döwlet eýeçiligine degişli kärhanalar

0,05%

Iň az möçberi 

2,00 manat

Ýokary möçberi 

500,00 manat

 

 

 

 

2.1.2

Döwlet dahylly däl kärhanalar we telekeçiler

0,1%

Iň az möçberi

2,00 manat

Ýokary möçberi 

500,00 manat

 

 

 

 

2.1.3

 

 

Özara algy-bergileriň hasaplaşyklary (mež. zaçot) 

0,1%

Iň az möçberi

50,00 manat

Ýokary möçberi 

1000,00 manat

 

 

2.2

Döwlet tabşyrygyna degişli oba hojalyk önüm öndürijilere kassa we hasaplaşyk amallaryny amala aşyrmak

1ga.

üçin  4,00 manat

 

 

2.3

Rezident dälleriň depozit hasaplaryndan pul serişdelerini geçirmek

0,1%

 

 

2.4

Inkassa töleg talapnamalaryny kabul etmek

10,00 manat

 

 

2.5

Bank hasabyny açmazdan üstaşyr tölegleri geçirmek (tranzit):

 

 

 

 

 

2.5.1

 

 

- şahsy taraplar, telekeciler we hususy kärhanalar üçin

200 manada çenli -1,00 manat ;  201 manatdan 3000 manada çenli -2,00 manat;  3000 manatdan ýokary -5,00 manat

 

 

2.5.2

- döwlet kärhanalary üçin

Tölegsiz

 

 

 

 

2.6

Edara görnüşli taraplardan we telekeçilerden,(şahsy taraplaryň) plastiki kart we goýum hasaplaryna zähmet haklary we oňa deňeşdirilen tölegleri, gaýry tölegleri geçirmek (býudjet edaralar we döwlet tabşyrygyna degişli oba hojalyk önüm öndürijileriň bu önümleri öndürmekden alan girdejilerinden geçirilýän pul serişdeleri, beýleki banklaryň plastiki kartyny ulanyjylaryň kartlaryna geçirilen pul serişdeler muňa degişli däldir.)

 

 

1 %

 

3.     Kassa amallary                                        

 

3.1

Bankyň nagt pul bermek boýunça amallary:

 

 

 

3.1.1

Döwlete dahylly we dahylsyz kärhanalaryna hem-de döwlet tabşyrygyna degişli bolmadyk önüm öndürijilere:

2 %

 

 

3.1.2

Telekeçilere

1%

 

 

3.1.3

"Meleguş" nagt pul geçirmesinden gelen serişdeler

50,00 manat (GBüS hasaba alynan)

 

4.     Akkreditiwler we kepillikler (manatda)

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

 

 

 

 

 

 

 

Akkreditiwi açmak, möçberini artdyrmak  ýa-da möhletini süýşürmek (amallaryň her bir görnüşi üçin akkreditiwiň möçberinden)

Üç aýa çenli

0,15%

iň az möçberi

262,50 manat ýokary möçberi 

12173,91manat 

Alty aýa çenli

0,2% iň az möçberi       350,00 manat 

           ýokary möçberi              15217,40 manat

  Dokuz aýa çenli

0,25% iň az möçberi

   525,00 manat   ýokary möçberi  18260,86 manat     

 Dokuz aýdan

ýokary

her aý üçin goşmaça

350,00 manat

 

 

 

4.2

Akkreditiwi bildiriş etmek, tapawutlyklar bilen resminamalary tabşyrmak, şertlerini üýtgetmek, ýatyrmak, ulanmadyk ýagdaýynda möhletiniň geçmegi (amallaryň her bir görnüşi üçin )

 

350,00 manat

 

 

4.3

Resminamalary kabul etmek, barlamak we tölemek (resminamalaryň bukjasynyň möçberinden)

0,1%

iň az möçberi 350,00 manat ýokary möçberi 15217,40 manat

 

 

4.4 

Bank kepilligini bermek (möçberinden)

                1%

4.5

Akkreditiwleri tassyklamak

Üç aýa çenli-0,5%

Alty aýa çenli-1%

Dokuz aýa çenli-1,5%

Bir ýyla çenli-2%

Bir ýyldan ýokary  her aýyna goşmaça-0,1%

 

5.     Gymmatlyklary saklamak

 

5.1

Gymmatlyklary abonent gutujyklarynda saklamak (her aýda)

10,00 manat

 

 

5.2

Abonent gutujyklaryny görmek (her gezek üçin)

1,30 manat

 

 

5.3

Başga banklaryň gymmatlyklaryny bankyň kassasynda saklap bermek

bir gün üçin-20,00 manat  bir aýda ýokary  möçberi-500,00 manat

 

6.     Goýum amallary                

 

6.1

Goýum hasabyny açmak

 

 

 

6.1.1

-     Milli manatda goýum hasabyny açmak

13,04 manat

 

 

6.1.2

-    daşary ýurt pulunda goýum hasabyny açmak

13,04 USD

 

 

6.2

Nagt däl görnüşinde goýum hasabyna gelen pul serişdelerini nagt görnüşinde bermek :  

 

 

 

6.2.1

-   zähmet haky we oňa deňleşdirilen tölegler üçin gelen puldan                                                     

0,75 %

 

 

6.2.2

-   gaýry gelen serişdelerden

5 %

 

 

6.2.3

-  bank kartyny ýitiren ýa-da zaýalanandygy sebäpli kart hasabyndan goýum hasabyna gelen serişdelerden 

5 %

 

6.3 

Goýum hasaplaryndan pul serişdeleri beýleki banklara geçirmek

500,00 manada çenli        1,00 manat Ýokary möçberi 0,2%

7.     Karzy, faktoringi resmileşdirmek

 

7.1

Döwlet sektoryna degişli kärhanalar (hökümediň çözgüdi bilen berilýän karzlardan başga) (karzyň möçberinden).

          0,3%            

ýokary möçberi   

5000,00 manat

 

 

7.2

Döwlet dahylsyz pudagyň kärhanalaryna we guramalaryna, ýekebara telekeçilere, toparlaýyn we ýekebara kärendedäki kärendeçilere (karzyň möçberinden)

                    1%                          ýokary möçberi              3000,00 manat

 

 

7.3

Döwlet sektoryna degişli kärhanalar (Hökümediň çözgüdi bilen berilýän karzlar)

500,00 manat

 

 

 

7.4

Döwlete dahylsyz pudagyň kärhanalara we guramalaryna, ýekebara telekeçilere, toparlaýyn we ýekebara kärendedäki kärendeçilere, daýhan hojalyklara (Hökümediň çözgüdi bilen berilýän karzlar) - şol sanda paýdarlar jemgyýetlerine döwlet tabşyrygyna degişli oba hojalyk önümlerini öndürmek üçin

 

500,00 manat

 

 

7.5

Şahsy taraplara: şol sanda

 

 

 

7.5.1

Türkmenistanyň Prezidentiniň karary esasynda ýaş çatynjalara öý goşlary satyn almak üçin karz bermek

40,00 manat

 

 

7.5.2

Sarp ediş maksatly karzlary bermek: şol sanda

 

 

 

7.5.2.1

Kiçi göwrümli  karzy (karzyň möçberinden)

1%

 

 

7.5.2.2

Owerdraft karzy

5,00 manat

 

 

7.5.2.3

"Daýhan karzy" atly karzy

5,00 manat

 

 

7.5.2.4

"Talyp karzy" atly karzy

50,00 manat

 

 

7.5.2.5

Sarp ediş maksatly karzlary (karzyň möçberinden)

1%

 

 

7.5.3

Ipoteka karzyny resmileşdirmek

600,00 manat

 

 

7.5.4

Paýly gurluşyk bilen baglanyşykly gatnaşyklar üçin uzak möhletleýin karz bermek

600,00 manat

 

 

7.6

Gurluşyk kärhanalaryna ýaşaýyş jaý gurluşygy üçin karz ugruny resmileşdirmek (her jaý üçin)

1 000,00 manat

 

 

7.7

Gurluşyk kärhanalaryna ýaşaýyş jaý gurluşygy üçin açylan karz ugrunyň möhletini uzaltmak üçin resminamalary resmileşdirmek (her jaý üçin)

 

1 000,00 manat

 

 

7.8

Karzyň üpjünçiligini gaýtadan resmileşdirmek  (berlen karzyň möçberinden)

1% 

           Ýokary möçberi              2 500,00 manat

 

 

7.9

Zamun çalyşmak

100,00 manat

 

8.     Plastiki kart amallary  

 

8.1

“Altyn Asyr” bank kartyny we pin bukjany bermek, ýiten bank karty gaýtadan çykarmak

                               40,00manat     

( GBüS hasaba alynan)

 

 

8.2

Zaýalanan “Altyn Asyr”  bank karty gaýtadan çykarmak

30,00 manat

 

 

8.3

Zaýalanan ýa-da ýiten Pin bukjany gaýtadan çap etmek

10,00 manat

 

 

8.4

Viza we Master  kartlaryny açmak, ýapmak, möhletini uzaltmak hem-de wagtlaýyn togtatmakdan açmak boýunça resminamalaryny toplap kabul etmek

 

30,00 manat

 

 

8.5

Viza we Master kartyň hasabyny doldurmak

          40,00 manat

 

8.6

Şahsy taraplaryň bank kartlaryndan nagt pullary almaklaryndan

 

 

 

8.6.1

 -   Şahsy taraplaryň bank kartlary bilen terminallardan alan nagt pulunyň möçberinden

   1%  ( GBüS hasaba alynan)

 

 

8.6.2

 -   Şahsy taraplaryň bank kartlary bilen bankomatlardan alan nagt pulunyň möçberinden

0.86% (GBüS hasaba alynan)

 

 

8.6.3

 -  Töleg kartlary bilen bankomatlardan, terminallardan nagt däl tölegler amala aşyrylanda her geçirilen töleg üçin

               0.20 manat                    (GBüS hasaba alynan)

 

 

8.7

Terminallary gurnamak we ýöretmek hyzmaty:

 

 

 

8.7.1

Prosesink merkezinde merçant hasaba aldyrmak   

          Bir gezekleýin           115,00 manat

 

 

8.7.2

Prosesink merkezinde terminaly hasaba aldyrmak

          Bir gezekleýin           115,00 manat

 

 

8.7.3

m-Pos töleg terminaly üçin ARIASOFT programma üpjinçiligini gurnamak

          Bir gezekleýin           75,00 manat

 

 

8.7.4

Bankyň öz hasabyna satyn alynan terminallaryny ýöretmek boýunça hyzmaty üçin

           Aýlyk tölegi              60.00 manat

 

 

8.7.5

Müşderileriň öz hasabyna satyn alan terminallaryny ýöretmek boýunça hyzmaty üçin

             Aýlyk tölegi               20.00 manat

 

9. Gaýry                                       

 

9.1

Türkmenistanyň döwlet haryt we çig mal biržasyna güwanama bermek, şertnamalaryň töleg şertlerine netijenama bermek

50,00 manat

 

 

9.2

Çek kitapçasyny resmileşdirmek, 25 sahypa

20,00 manat

 

 

9.3

Çek kitapçasyny resmileşdirmek, 50 sahypa

35,00 manat

 

 

9.4

Nagt pul tabşyrmak boýunça resminamalary resmileşdirmek

1,74  manat

 

 

9.5

Gol nusgany resmileşdirmek (her biri üçin)

8,70 manat

 

 

9.6

Resminamany gaýtadan dikeltmek

13,04 manat

 

 

9.7

Töleg resminamalaryny resmileşdirmek

8,70 manat

 

 

9.8

Kärhananyň kassa çägini kesgitläp bermek

17,40 manat

 

 

9.9

Serhetýaka gümrük geçelgelerinden geçýän raýatlaryň daşary ýurt pulundaky amallary boýunça resminamalary resmileşdirmek, şol sanda:

 

 

 

9.9.1

Türkmenistanyň raýatlaryna (rezident) her sahypasy üçin

8,70 manat

 

 

9.9.2

Daşary ýurt raýatlaryna (rezident däl) her sahypasy üçin

8,70 manat

 

 

9.10

Güwänamalary we tassyknamalary bermek

 

 

 

9.10.1

Güwänamalary, tassyknamalary, kepilnamalary we hasabyň hereketi (wypiska) barada tassyknamalary bermek

8,70 manat

 

 

9.10.2

Arhiwdan galdyryp alyp bermeli güwanamalar we tassyknamalar üçin

13,04 manat

 

 

9.10.3

Edara kärhanalaryň we guramalaryň hasaplaşyk hasabynyň hereketini gaýtadan tassyklap bermek

      Her sahypasy üçin       0,20 manat

 

 

9.11

Müşderileriň haýyşy boýunça bar bolan maglumatlaryň esasynda deňeşdirme geçirmek (her sahypasy üçin)

10,00 manat

 

 

9.12

Tender bäsleşigine gatnaşmak üçin

          730,00 manat          ( GBüS hasaba alynan)

 

 

9.13

Geleşigiň pasportyny resmileşdirmek

 

 

 

9.13.1

-  geleşigiň pasporty açylanda

100,00 manat

 

 

9.13.2

- müşderleriň ýüz tutmasy esasynda geleşigiň pasportyna üýtgeşmeler we goşmaçalar girizilende

50,00 manat

 

 

9.14

Beýleki banklaryň haýyşy boýunça aragatnaşyk hasabynyň galyndysy barada tassyknama bermek

50,00 USD 

 

10. Daşary ýurt walýutasynda geçirilýän amallar

 

  10

  Hasaplaşyk we kassa amallary

 

 

 

 

 


10.1    

Türkmenistanyň çäginden daşary töleg geçirmek. (Korrespondent banklaryň ýygymlary müşderiniň hasabyndan goşmaça alynýar).

 

 

 

1 000 USD çenli                                                                                                                            

1 001-25 000 USD çenli                                                                                                 

25 001-50 000 USD çenli                                                                                                        

50 000 USD ýokary

500 manat

1 000 manat

1 500 manat

2 000 manat

 

 

10.2

Töleg tabşyrygyny üýtgetmek, ýatyrmak, gowuşmadyk pul serişdelerine gözleg işlerini geçirmek (amallaryň her bir görnüşi üçin), (korrespondent banklaryň ýygymlary müşderiniň hasabyndan goşmaça alynýar)

 

30 USD

 

 

 

 

10.3

Daşary ýurtlarda okaýan we saglygyny bejerdýän Türkmenistanyň raýatlaryna pul serişdeleriniň geçirilmegi (Korrespondent banklaryň ýygymlary müşderiniň hasabyndan goşmaça alynýar).                                                                                                                                          

300 USD çenli

300-1 000 USD çenli                                                                                                                      1 001 USD ýokary

 

         

50,00 manat
     100,00 manat     

200,00 manat

 

 

10.4

Türkmenistanyň çäginde töleg geçirmek

 

 

 

10.4.1

Hyzmat edilýän müşderileriň bank hasaplaryndan tölegleri geçirmek

0,1%

Iň az möçberi

17,39 manat,

ýokary möçberi

500,00 manat

 

 

10.4.2

Bank hasaplary açmazdan tölegleri geçirmek (tranzit)

1%

iň az möçberi

20,00 USD

(ýygymyň we oňa hasaplanan GBÜS-yň möçberleri bilelikde bütin san çykmadyk ýagdaýynda bütin sana tegelenip alynýar)

 

 

10.5

Daşary ýurt walýutasyny nagt görnüşinde bermek

1%

 

 

10.6

Raýatlaryň milli manatdaky serişdeleriniň hasabyna daşary ýurt pulunda konsullyk ýygymlaryny resmileşdirmek

50 manat

 

11.   Akkreditiwler    

 

11.1

Akkreditiwi açmak, möçberini artdyrmak ýa-da  möhletini süýşürmek (amallaryň her bir görnüşi üçin akkreditiwiň möçberinden)

Üç aýa çenli 0,15%

iň az möçberi 75 USD

ýokary möçberi

3478,26 USD

Alty aýa çenli

0,2% iň az möçberi 

         100 USD              ýokary möçberi

4347,83 USD

Dokuz aýa çenli

 0,25% iň az möçberi

150 USD 

 ýokary möçberi

5217,39 USD

Dokuz aýdan ýokary her aý üçin goşmaça  100 USD

 

 

11.2

Akkreditiwi bildiriş etmek, tapawutlyklar bilen resminamalary tabşyrmak, şertlerini üýtgetmek, ýatyrmak, ulanylmadyk ýagdaýynda möhletiniň geçmegi (amallaryň her bir görnüşi üçin)

 

100 USD

 

 

11.3

Resminamalary kabul etmek, barlamak, tölemek hem-de tassyklaýjy bank tarapyndan barlanan resminamalary goşmaça barlamak (resminamalaryň bukjasynyň möçberinden)

0,1 %

iň az möçberi 100 USD ýokary möçberi

4347,83 USD

 

 

11.4

Akkreditiwleri tassyklamak

Üç aýa çenli-0,5%

Alty aýa çenli-1%

Dokuz aýa çenli-1,5%

Bir ýyla çenli-2%

Bir ýyldan ýokary her aýyna goşmaça-0,1%

 

 

11.5

Pul serişdeleri bilen üpjin edilmedik akkreditiwi açmak, möçberini artdyrmak ýa-da möhletini uzaltmak

(amallaryň her bir görnüşi üçin akkreditiwiň      möçberinden)

- ýyllyk 4%

 

12. Kepillikler                    

 

12.1

Kepilligi bildiriş etmek we gowşurmak

200 USD

 

 

12.2

Berlen kepilligiň şertlerini üýtgetmek

150 USD

 

 

12.3

Kepillikleri we olara degişli maglumatlary SWIFT ulgamynyň üsti bilen kabul etmek ýa-da ugratmak

100 USD

 

 

12.4

Bank kepilligini bermek   (kepilligiň möçberinden)

1%

 

13. Söwda degişli däl amallar

 

13.1

Müşderiniň haýyşy boýunça bir daşary ýurt puluny başga bir daşary ýurt pulyna öwürmek

 1,5%

ýokary möçberi 4347,83 USD

 

 

13.2

Bankara walýuta biržasynda daşary ýurt walýutasyny satyn almak

0,4%

(GBüS hasaba alynan)

 

 

13.3

Daşary ýurt walýutasyny nagt däl görnüşinde satmak

0,5% 

 

 

13.4

Daşary ýurt walýutasyny nagt däl görnüşinde satyn almak

Merkezi bankyň resmi hümmetinden

 

 

14.Menzilara bank hyzmatlary                    

 

14.1

Müşderilere menzilara bank hyzmatlaryny birikdirmek

100 manat

 

Bellik:

1. Ýygymlar goşulan baha üçin salgydyň möçberini öz içine almaýar (Nyrhnamanyň 2.2 bendi muňa girmeýär we bu bent goşulan baha üçin salgydy öz içine alýar). Nyrhnamanyň 13.3. we 13.4. bölümlerinde görkezilen amallar boýunça goşulan baha üçin salgyt alynmaýar, galan bölümlerde görkezilen amallardan goşulan baha üçin salgyt hasaplanylyp alynýar.

2. Daýhan birleşikleriň, kärendeçileriň we beýleki ýerden peýdalanyjylaryň döwlet tabşyrygyna degişli önümleri ýerlemekden gelen  pul serişdeleriniň hasabyna bu önümleri öndürmek bilen baglanyşykly hasaplaşyklary geçirmek boýunça hasaplaşyk we kassa amallary üçin diňe nyrhnamanyň 2.2 bendinde görkezilen ýygym alynýar. Olaryň hasaplaryndan döwlet tabşyrygyna degişli önümler bilen bagly bolmadyk beýleki bank amallary boýunça ýygymlar şu nyrhnamada göz öňünde tutulan umumy tertipde alynýar.

3. Daşary ýurt pulundaky amallar boýunça korrespondent bankyň ýa-da Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Walýuta Biržasynyň çykdajylary degişli müşderiden goşmaça tutulyp alynýar.

4. Müşderiniň daşary ýurt puly hasabynda bank ýygymy boýunça ýeterlik serişdeler bolmadyk ýagdaýynda olaryň möçberi Türkmenistanyň Merkezi bankynyň resmi hümmeti boýunça manat hasaplaryndan alynýar.

5. Müşderiniň tabşyrygyna laýyklykda, üçünji tarapdan bankyň ýygymlary görkezilen tertipde alnyp bilinmedik ýagdaýynda, olar tabşyrygy beren müşderiniň  hasabyndan alynýar.

6. Nyrhnamanyň 2.1. bendi esasynda nagt, hyzmat ediji bankyň öz beren karzyny gaýtarmak, depozit, býujet we býujete deňeşdirilen töleglerden, daşary ýurt puluny satyn almak üçin ýörite hasaba geçirilýän töleglerden  töleg alynmaýar.

7. Nyrhnamanyň 6,1 bendine degişli: Plastik kartlarda, karzlar üçin açylan goýum hasaplar muňa girmeýär.

8. Nyrhnamanyň 6,2 bendine degişli: Adam ykbaly bilen bagly gaýry ýagdaýlary üçin gelýän serişdeler muňa degişli däldir.                                                                                                                                       

9. Nyrhnamanyň 8.6 bendindäki töleg kartlary bilen bankomatlardan, terminallardan nagt däl tölegler amala aşyrylanda her geçirilen töleg üçin 0,20 manat (GBüs hasaba alynan) ýygymyň güýje giren senesi diýip, Türkmenistanyň "Halkbank" döwlet täjirçilik bankynyň garamagyndaky Prosesink merkeziniň  ýygymy alyp başlan gününden hasap etmeklige degişlidir.                                                        

10. Nyrhnamanyň 8.7. Terminallary gurnamak we ýöretmek hyzmaty, "Türkmennebitönümleri" baş müdirliginiň garamagyndaky Nebit kärhanalarynyň Awtoulaglara ýangyç guýuş stansiýalarynda ornaşdyrylan terminallar muňa degişli däldir, hyzmatyň bu görnüşi boýunça Nebit kärhanalary bilen degişli şertnamalary baglaşyp terminalyň 1 (bir) aýyň dowamyndaky aýlanyşygyndan 0,3% (nol bütin ondan üç göterim) derejesinde (goşulan baha üçin salgydy içinde) ýygym bellemeli.                                             

11. Nyrhnamanyň 2.5.2. bank hasabyny açmazdan üstaşyr tölegleri geçirmek (tranzit) döwlet kärhanalary üçin ýygym alynanda kagyz blankanyň puly alynmaly.                                                                           

12. Nyrhnamanyň 8.6.1. bendinde: "Şahsy taraplaryň bank kartlary bilen terminallardan alan nagt pulunyň möçberinden" diýen amaly geçirmek we geçirilen amal boýunça ýygymy almak Müdiriýetiň aýratyn rugsady bolan ýagdaýynda amala aşyrylýar. 

13. Müşderileriň düşnüksiz, doly däl ýa-da nädogry görkezmeleri boýunça ýüze çykan eglenmeler, ýalňyşlyklar boýunça Bank jogapkärçilik çekmeýär.