Hususy telekeçiler
Şahsy taraplar
“Kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamak hakynda”  Türkmenistanyň Prezidentiniň 2012-nji ýylyň 20-nji iýulynda çykaran 12446 belgili karary esasynda, telekeçileri we hususy kärhanalary karzlaşdyrmak
 • Karzyň möhleti

  10 ýyla çenli

 • Karzyň möçberi

  Maýa goýum taslamanyň 85% çenli

 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 5%


“Ýurdumyzda oba hojalyk önümlerini öndürijileri maliýe taýdan goldamak hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 12-nji oktýabrynda çykaran 942-nji karary esasynda, oba hojalyk önümlerini öndürijilere ýeňillikli karzlary bermek
 • Karzyň möhleti

  10 ýyla çenli

 • Karzyň möçberi

  Maýa goýum taslamanyň 85% çenli

 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 1% we 5%


Önümçilik, hyzmat we ş.m. maksatly karzlar
 • Karzyň möhleti

  5 ýyla çenli

 • Karzyň möçberi

  300 000 manada çenli

 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 7-9%

Türkmenistanyň Prezidentiniň kararlaryna laýyklykda döwlet tabşyrygy boýunça oba hojalyk önümlerini öndürmek üçin
 • Karzyň möhleti

  Möwsümleýin

 • Karzyň möçberi

  Bellenen tertibe laýyklykda

 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 2%

Karzlaryň üpjünçiligi zamunçylyk, girew emlägi, kepillik. Karzlar nagt däl görnüşinde berilýär.