Hususy telekeçiler

Şahsy taraplar

“Kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamak hakynda”  Türkmenistanyň Prezidentiniň 2012-nji ýylyň 20-nji iýulynda çykaran 12446 belgili karary esasynda, telekeçileri we hususy kärhanalary karzlaşdyrmak
 • Karzyň möhleti

  10 ýyla çenli
 • Karzyň möçberi

  Maýa goýum taslamanyň 85% çenli
 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 5%

“Ýurdumyzda oba hojalyk önümlerini öndürijileri maliýe taýdan goldamak hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 12-nji oktýabrynda çykaran 942-nji karary esasynda, oba hojalyk önümlerini öndürijilere ýeňillikli karzlary bermek
 • Karzyň möhleti

  10 ýyla çenli
 • Karzyň möçberi

  Maýa goýum taslamanyň 85% çenli
 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 1% we 5%

Önümçilik, hyzmat we ş.m. maksatly karzlar
 • Karzyň möhleti

  5 ýyla çenli
 • Karzyň möçberi

  300 000 manada çenli
 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 7-9%
Türkmenistanyň Prezidentiniň kararlaryna laýyklykda döwlet tabşyrygy boýunça oba hojalyk önümlerini öndürmek üçin
 • Karzyň möhleti

  Möwsümleýin
 • Karzyň möçberi

  Bellenen tertibe laýyklykda
 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 2%
Karzlaryň üpjünçiligi zamunçylyk, girew emlägi, kepillik. Karzlar nagt däl görnüşinde berilýär.


Hususy telekeçi karz almak üçin banka şu resminamalary tabşyrýar:


1) karz almak üçin ýüztutmasy;
2) iş meýilnamasy ýa-da tehniki ykdysady esaslandyrmasy;
3) işjeňliginiň soňky üç ýyly boýunça  - hususy telekeçiniň girdejileri barada Türkmenistanyň salgyt edaralary tarapyndan tassyklanan salgyt beýannamasynyň (arassa peýdasyny görkezmek bilen) nusgasy (eger telekeçiniň hasaba alnan pursadyndan bäri 3 senenama ýyly geçmedik bolsa, onuň hasaba alnan pursadyndan bäri tabşyran girdejileri barada salgyt beýannamalary);
4) karzy ulanmagyň maksady bolan harytlary, ýerine ýetirilýän işleri, hyzmatlary tassyklaýan resminamalaryň (şertnamalar, töleg tabşyryknamalary we ş.m.) nusgalary;
5) salgyt töleýjiniň salgyt hasabyna goýlandygy hakynda şahadatnamanyň we hususy telekeçi hökmünde döwlet belligine alnandygy baradaky şahadatnamanyň we patentiň göçürmesiniň nusgalary;
6) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda ygtyýarlylandyrylmaga degişli işleriň görnüşleri boýunça ygtyýarnamanyň nusgalary (eger-de önümçilik täze ýola goýlan bolsa, onda ygtyýarnamanyň nusgasyny önüm öndürilip başlandan soň almaklyk şerti bilen);
7) maliýeleşdirilýän taslama boýunça ýer böleginiň ýa-da önümçilik jaýynyň barlygyny tassyklaýan resminamalaryň göçürmesi (ýer bölegine eýeçilik hukugyny berýän Döwlet namasy, ýerden peýdalanmak hukugyny berýän Döwlet namasy, ýere kärende hukugy barada Şahadatnama, tükelleýiş işi, kärende şertnamasy);
8) karzyň üpjünçiligine hödürlenýän girewleriň eýeçilik hukugyny we olaryň  bahasyny tassyklaýan resminamalaryň göçürme nusgalary;
9) karz alyjy başga karz edaranyň müşderisi bolan ýagdaýynda gollaryň nusgalary goýlan we gollaryň hakykydygyna, oňa döwlet notarial edaralary tarapyndan güwä geçilen bolmalydyr;
10) önümçilik desgalaryny gurmaklyga potrat  şertnamalar (gurluşyk we taslama işlerine degişli ygtyýarnamalaryň nusgalaryny çatmak bilen);
11) Baş binagärler tarapyndan tassyklanylan baş meýilnamanyň we eskiz taslamanyň nusgasy;
12) satyn alynýan enjamlaryň gelip çykyşyny, şeýle hem esasy serişdeleri satyn almak bilen bagly önümçilik taslamalar boýunça çig mal üpjünçiligini  tassyklaýan resminamalar.