Şahsy taraplar

Şahsy taraplar

Sarp ediş maksatly karzlary
 • Karzyň möhleti

  3 ýyla çenli
 • Karzyň möçberi

  40 000 manada çenli
 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 12%

Ýaş maşgalalara öý-goş satyn almak üçin karz (nagt we nagt däl görnüşinde)
 • Karzyň möhleti

  3 ýyla çenli
 • Karzyň möçberi

  6 000 manada çenli
 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 1%

Kiçi göwrümli (önümçilik üçin) karzlar
 • Karzyň möhleti

  3 ýyla çenli
 • Karzyň möçberi

  30 000 manada çenli
 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 10%

Türkmenistanyň Prezidentiniň kararyna laýyklykda täze ýaşaýyş jaýyny satyn almak (ipoteka) üçin
 • Karzyň möhleti

  30 ýyla çenli
 • Karzyň möçberi

  Ýaşaýyş jaýyň bahasynyň 90% çenli
 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 1%

Türkmenistanyň ýokary we orta okuw jaýlarynda, şeýle hem Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan düzülen sanawa laýyklykda daşary ýurtlaryň bilim edaralarynda bilim alýan talyplaryň okuwynyň hem-de umumy ýaşaýyş jaýynyň bahasyny tölemek üçin berilýän “Talyp karzy” atly karz
 • Karzyň möhleti

  3 ýyla çenli
 • Karzyň möçberi

  42 000 manada çenli
 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 5%

Döwlet tabşyrygyna girýän önümleri ösdürip ýetişdirilýän döwründe kärendeçiler üçin sarp ediş maksatly “Daýhan karzy” atly karz
 • Karzyň möhleti

  1 ýyla çenli
 • Karzyň möçberi

  10 000 manada çenli
 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 10%

Owerdraft karzy
 • Karzyň möhleti

  1 ýyla çenli
 • Karzyň möçberi

  Ortaça aýlyk zähmet hakynyň 50% çenli
 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 10%
Gozgalmaýan emläkleri satyn almak şeýle hem ýaşaýyş jaýlarynyň we gozgalmaýan emläge degişli başga obýektleriň paýly gurluşygy bilen baglanyşykly gatnaşyklary üçin uzak möhletleýin karzy
 • Karzyň möhleti

  20 ýyla çenli
 • Karzyň möçberi

  Paýly gurluşygyň desgasynyň bazar bahasynyň 70% çenli
 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 5,5%
Karzlaryň üpjünçiligi zamunçylyk, girew emlägi, kepillik. Karzlar nagt däl görnüşinde berilýär.


Fiziki şahslar karz almak üçin banka şu resminamalary tabşyrýar:

1) karz almak üçin ýüztutmasy;

2) şahsyýetini tassyklaýjy resminamanyň nusgasy;

3) karz alyjynyň ýaşaýan ýeri, maşgala ýagdaýyny tassyklaýyn resminama we nika şahadatnamasynyň nusgasy (eger nikada duran bolsa);

4) karz alyjynyň zähmet hakynyň möçberini görkezmek bilen iş ýerinden güwanama (ähli tutumlar tutulandan soňra galan sap girdejisi görkezilen), zähmet depderçesiniň Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde şaýatlyk edilen  nusgasy. Hususy telekeçiniň girdejileri üçin salgyt boýunça beýannama;

5) zamun bolup çykyş edýän taraplaryň ýazmaça razylygy we olaryň pasportlarynyň nusgalary (ähli zerur sahypalary), eýeleýän wezipelerini we zähmet hakynyň möçberini görkezmek bilen iş ýerinden güwanamalary, zähmet depderçeleriniň Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde şaýatlyk edilen  nusgalary;

6) karzyň üpjünçiligine hödürlenýän girewleriň eýeçilik hukugyny we olaryň bahalaryny tassyklaýan resminamalaryň göçürme nusgalary.