Edara görnüşli taraplar

Şahsy taraplar


Döwlet edaralary                                                                                                                                

Işgärleriň zähmet hakyny hasaplaşmak üçin karzlar
 • Karzyň möhleti

  6 aý
 • Karzyň möçberi

  150 000 manada çenli
 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 8%

Türkmenistanyň Prezidentiniň kararlaryna laýyklykda döwlet tabşyrygy boýunça oba hojalyk önümlerini öndürmek we hasaplaşyklary geçirmek
 • Karzyň möhleti

  Möwsümleýin
 • Karzyň möçberi

  Bellenen tertibe laýyklykda
 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 2%

Türkmenistanyň Prezidentiniň 13792 belgili kararyna laýyklykda raýatlara ýaşaýyş jaýyny gurmak (ipoteka) üçin
 • Karzyň möhleti

  Üçtaraplaýyn şertnamanyň möhletine çenli
 • Karzyň möçberi

  Bellenen tertibe laýyklykda
 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 1%


Döwlete dahylsyz hususy kärhanalary                                                                                          


Türkmenistanyň Prezidentiniň kararlaryna laýyklykda dolanşyk we esasy serişdeleri satyn almak hem-de maýa goýum taslamalaryny maliýeleşdirmek maksatly karzlar
 • Karzyň möhleti

  10 ýyla çenli
 • Karzyň möçberi

  Bellenen tertibe laýyklykda
 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 1% we 5%

Önümçilik, hyzmat we ş.m. maksatly karzlar
 • Karzyň möhleti

  5 ýyla çenli
 • Karzyň möçberi

  300 000 manada çenli
 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 7-9%

Türkmenistanyň Prezidentiniň kararyna laýyklykda ýaşaýyş jaýyny gurmak (ipoteka) üçin
 • Karzyň möhleti

  Üçtaraplaýyn şertnamanyň möhletine çenli
 • Karzyň möçberi

  Bellenen tertibe laýyklykda
 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 1%

Türkmenistanyň Prezidentiniň kararlaryna laýyklykda döwlet tabşyrygy boýunça oba hojalyk önümlerini öndürmek üçin
 • Karzyň möhleti

  Bellenen tertibe laýyklykda
 • Karzyň möçberi

  Bellenen tertibe laýyklykda edilen harajatlaryň möçberine
 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 2%
Karzlaryň üpjünçiligi zamunçylyk, girew emlägi, kepillik. Karzlar nagt däl görnüşinde berilýär. 


Ýuridik şahslar karz almak üçin banka aşakdaky resminamalary tabşyrýar:

1) karz alyjynyň ýa-da olar tarapyndan ygtyýarly edilen, degişli hukuklara eýe bolan beýleki taraplaryň karz almak üçin ýüz tutmasy;
2) işewürlik meýilnamasy ýa-da tehniki ykdysady esaslandyrmasy;
3) işjeňliginiň soňky üç ýylyny öz içine alýan maliýe hasabatlary (eger ýuridik şahsyň döredilen pursadyndan bäri 3 senenama ýyly geçmedik bolsa, döredilen pursadyndan bäri tabşyran maliýe hasabatlary);
4) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda ýuridik şahslar babatynda audit hökmany bolan halatynda auditorçylyk netijenamasy; 
5) karzy ulanmagyň maksady bolan harytlary, ýerine ýetirilýän işleri, hyzmatlary tassyklaýan şertnamalaryň nusgalary ýa-da hasaplaşyk töleg resminamalarynyň göçürme nusgalary;
6) esaslandyryş resminamalarynyň (Tertipnamanyň, Düzgünnamanyň, esaslandyryş şertnamanyň), salgyt hasabyna goýulandygy hakynda şahadatnamasynyň, Türkmenistanyň ýuridik şahslarynyň ýeke-täk döwlet sanawyna girizmek baradaky  şahadatnamasynyň we Türkmenistanyň ýuridik şahslarynyň ýeke-täk döwlet sanawyndan  göçürmesiniň tassyklanan nusgalary;
7) maliýeleşdirilýän taslama boýunça ýer böleginiň ýa-da önümçilik jaýynyň barlygyny tassyklaýan resminamalaryň göçürmesi (ýer bölegine eýeçilik hukugyny berýän Döwlet namasy, ýerden peýdalanmak hukugyny berýän Döwlet namasy, ýere kärende hukugy barada Şahadatnama, tükelleýiş işi, kärende şertnamasy);  
8) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda ygtyýarlylandyrylmaga degişli işleriň görnüşleri boýunça ygtyýarnamanyň nusgalary (eger-de önümçilik täze ýola goýlan bolsa, onda ygtyýarnamanyň nusgasyny önüm öndürilip başlandan soň almaklyk şerti bilen);
9) karz alyjy başga karz edaranyň müşderisi bolan ýagdaýynda gollaryň nusgalary goýlan we möhüriň yzy goýlan kartoçka, oňa döwlet notarial edaralary tarapyndan güwä geçilen bolmalydyr;
10) karzyň üpjünçiligine hödürlenýän girewleriň eýeçilik hukugyny we olaryň bahasyny tassyklaýan resminamalaryň göçürme nusgalary; 
11) önümçilik desgalaryny gurmaklyga potrat şertnamalar (gurluşyk we taslama işlerine degişli ygtyýarnamalaryň nusgalaryny çatmak bilen);
12) Baş binagärler tarapyndan tassyklanylan baş meýilnamanyň we eskiz taslamanyň nusgasy;
13) satyn alynýan enjamlaryň gelip çykyşyny, şeýle hem esasy serişdeleri satyn almak bilen bagly önümçilik taslamalar boýunça çig mal üpjünçiligini  tassyklaýan resminamalar.