Edara görnüşli taraplar

Şahsy taraplar


Döwlet kärhanalary                                                                                                                                                        


Zähmet haky üçin:
 • Karzyň möhleti

  6 aý
 • Karzyň möçberi

  150 000 manatdan ýokary bolmadyk möçberinde
 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 5,5%
Öňki karzlarynyň galyndysy bolmadyk ýagdaýynda nagt däl görnüşinde:
 • Karzyň möhleti

  2 ýyla çenli
 • Karzyň möçberi

  150 000 manatdan ýokary bolmadyk möçberinde
 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 10%
Türkmenistanyň Prezidentiniň kararlaryna laýyklykda Döwlet tabşyrygy boýunça oba hojalyk önümlerini öndürmek we hasaplaşyklary geçirmek üçin
 • Karzyň möhleti

  Möwsümleýin
 • Karzyň möçberi

  Bellenen tertibe laýyklykda
 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 2%
Türkmenistanyň Prezidentiniň 12.10.2018 ýyl 942 belgili karary esasynda oba hojalyk tehnikalaryny, gurallaryny we abzallaryny hem-de suwy tygşytlaýjy tehnikalary, enjamlary, suw geçirijileri satyn almak üçin karz bermek
 • Karzyň möhleti

  10 ýyla çenli
 • Karzyň möçberi

  Maýa goýum taslamasy boýunça 
 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 1%
Türkmenistanyň Prezidentiniň 12.10.2018 ýyl 942 belgili karary esasynda oba hojalyk önüm öndürijileriň maýa goýum taslamalary boýunça karz bermek
 • Karzyň möhleti

  10 ýyla çenli
 • Karzyň möçberi

  Maýa goýum taslamasy boýunça
 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 5%
Türkmenistanyň Prezidentiniň  08.08.2014 ýyl 13792 belgili karary boýunça (Gurluşyk üçin)
 • Karzyň möhleti

  Üç taraplaýyn şertnamanyň möhletine çenli
 • Karzyň möçberi

  Bellenen tertibe laýyklykda
 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 1%


Döwlete dahylsyz edara görnüşindäki taraplar                                                                                                      


Söwda we gurluşyk, şol sanda gurluşyk harytlaryny satyn almak maksatlaryna (Girew)
 • Karzyň möhleti

  2 ýyla çenli
 • Karzyň möçberi

  200 000 manatdan ýokary bolmadyk möçberinde
 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 10%

Önümçilik maksatly: önümçilik enjamlaryny satyn almak we ş.m. (Girew)
 • Karzyň möhleti

  5 ýyla çenli
 • Karzyň möçberi

  300 000 manatdan ýokary bolmadyk möçberinde
 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 7%

Önümçilik maksatly: çig-mallary we materiallary satyn almak (Girew)
 • Karzyň möhleti

  3 ýyla çenli
 • Karzyň möçberi

  300 000 manatdan ýokary bolmadyk möçberinde
 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 7%

Hyzmatlary ýerine ýetirmek (Girew)
 • Karzyň möhleti

  2 ýyla çenli
 • Karzyň möçberi

  300 000 manatdan ýokary bolmadyk möçberinde
 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 10%


Türkmenistanyň Prezidentiniň 20.07.2012 ýyl 12446 belgili karary boýunça kiçi we orta telekeçilige degişli taraplaryň maýa goýum taslamalaryna karz bermek
 • Karzyň möhleti

  Dolanyşyk serişdeleri 1 ýyla,
  esasy serişdeler 10 ýyla çenli
 • Karzyň möçberi

  Bellenen tertibe laýyklykda
 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 5%

Türkmenistanyň Prezidentiniň 12.10.2018 ýyl 942 belgili karary esasynda oba hojalyk tehnikalaryny, gurallaryny we abzallaryny hem-de suwy tygşytlaýjy tehnikalary, enjamlary, suw geçirijileri satyn almak üçin karz bermek
 • Karzyň möhleti

  10 ýyla çenli
 • Karzyň möçberi

  Maýa goýum taslamalary boýunça
 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 1%

Türkmenistanyň Prezidentiniň 12.10.2018 ýyl 942 belgili karary oba hojalyk önüm öndürijileriň maýa goýum taslamalary boýunça karz bermek
 • Karzyň möhleti

  10 ýyla çenli
 • Karzyň möçberi

  Maýa goýum taslamalary boýunça
 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 5%
Türkmenistanyň Prezidentiniň 27.08.2021 ýyl 2406 belgili karary esasynda milli programma önümlerini döretmek we enjamlary öndürmek boýunça işler üçin karz bermek
 • Karzyň möhleti

  5 ýyla çenli

  (ýeňillikli döwri 2 ýyl)

 • Karzyň möçberi

  Maýa goýum taslamalary boýunça
 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 2%
Türkmenistanyň Prezidentiniň 27.08.2021 ýyl 2406 belgili karary esasynda taýýar milli programma önümleriniň we enjamlarynyň satyn alynmagy we ulanyşa girizilmegi üçin karz bermek
 • Karzyň möhleti

  3 ýyla çenli

  (ýeňillikli döwri 6 aý)

 • Karzyň möçberi

  Maýa goýum taslamalary boýunça
 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 2%


Türkmenistanyň Prezidentiniň  08.08.2014 ýyl 13792 belgili karary boýunça
 • Karzyň möhleti

  Üç taraplaýyn şertnamanyň möhletine çenli
 • Karzyň möçberi

  Bellenen tertibe laýyklykda
 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 1%


Karzlaryň üpjünçiligi zamunlyk, girew emlägi, kepillik. Karzlar nagt däl görnüşinde berilýär. 


Ýuridik şahslar karz almak üçin banka aşakdaky resminamalary tabşyrýar:

1) karz alyjynyň ýa-da olar tarapyndan ygtyýarly edilen, degişli hukuklara eýe bolan beýleki taraplaryň karz almak üçin ýüz tutmasy;
2) işewürlik meýilnamasy ýa-da tehniki ykdysady esaslandyrmasy;
3) işjeňliginiň soňky üç ýylyny öz içine alýan maliýe hasabatlary (eger ýuridik şahsyň döredilen pursadyndan bäri 3 senenama ýyly geçmedik bolsa, döredilen pursadyndan bäri tabşyran maliýe hasabatlary);
4) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda ýuridik şahslar babatynda audit hökmany bolan halatynda auditorçylyk netijenamasy; 
5) karzy ulanmagyň maksady bolan harytlary, ýerine ýetirilýän işleri, hyzmatlary tassyklaýan şertnamalaryň nusgalary ýa-da hasaplaşyk töleg resminamalarynyň göçürme nusgalary;
6) esaslandyryş resminamalarynyň (Tertipnamanyň, Düzgünnamanyň, esaslandyryş şertnamanyň), salgyt hasabyna goýulandygy hakynda şahadatnamasynyň, Türkmenistanyň ýuridik şahslarynyň ýeke-täk döwlet sanawyna girizmek baradaky  şahadatnamasynyň we Türkmenistanyň ýuridik şahslarynyň ýeke-täk döwlet sanawyndan  göçürmesiniň tassyklanan nusgalary;
7) maliýeleşdirilýän taslama boýunça ýer böleginiň ýa-da önümçilik jaýynyň barlygyny tassyklaýan resminamalaryň göçürmesi (ýer bölegine eýeçilik hukugyny berýän Döwlet namasy, ýerden peýdalanmak hukugyny berýän Döwlet namasy, ýere kärende hukugy barada Şahadatnama, tükelleýiş işi, kärende şertnamasy);  
8) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda ygtyýarlylandyrylmaga degişli işleriň görnüşleri boýunça ygtyýarnamanyň nusgalary (eger-de önümçilik täze ýola goýlan bolsa, onda ygtyýarnamanyň nusgasyny önüm öndürilip başlandan soň almaklyk şerti bilen);
9) karz alyjy başga karz edaranyň müşderisi bolan ýagdaýynda gollaryň nusgalary goýlan we möhüriň yzy goýlan kartoçka, oňa döwlet notarial edaralary tarapyndan güwä geçilen bolmalydyr;
10) karzyň üpjünçiligine hödürlenýän girewleriň eýeçilik hukugyny we olaryň bahasyny tassyklaýan resminamalaryň göçürme nusgalary; 
11) önümçilik desgalaryny gurmaklyga potrat şertnamalar (gurluşyk we taslama işlerine degişli ygtyýarnamalaryň nusgalaryny çatmak bilen);
12) Baş binagärler tarapyndan tassyklanylan baş meýilnamanyň we eskiz taslamanyň nusgasy;
13) satyn alynýan enjamlaryň gelip çykyşyny, şeýle hem esasy serişdeleri satyn almak bilen bagly önümçilik taslamalar boýunça çig mal üpjünçiligini  tassyklaýan resminamalar.