Edara görnüşli taraplar
Şahsy taraplar


Döwlet edaralary

Işgärleriň zähmet hakyny hasaplaşmak üçin karzlar
 • Karzyň möhleti

  6 aý

 • Karzyň möçberi

  150 000 manada çenli

 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 8%


Türkmenistanyň Prezidentiniň kararlaryna laýyklykda döwlet tabşyrygy boýunça oba hojalyk önümlerini öndürmek we hasaplaşyklary geçirmek üçin
 • Karzyň möhleti

  Möwsümleýin

 • Karzyň möçberi

  Bellenen tertibe laýyklykda

 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 2%


Türkmenistanyň Prezidentiniň 13792 belgili kararyna laýyklykda raýatlara ýaşaýyş jaýyny gurmak (ipoteka) üçin
 • Karzyň möhleti

  Üçtaraplaýyn şertnamanyň möhletine çenli

 • Karzyň möçberi

  Bellenen tertibe laýyklykda

 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 1%
Döwlete dahylsyz hususy kärhanalary

Türkmenistanyň Prezidentiniň kararlaryna laýyklykda dolanşyk we esasy serişdeleri satyn almak hem-de maýa goýum taslamalaryny maliýeleşdirmek maksatly karzlar
 • Karzyň möhleti

  10 ýyla çenli

 • Karzyň möçberi

  Bellenen tertibe laýyklykda

 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 1% we 5%


Önümçilik, hyzmat we ş.m. maksatly karzlar
 • Karzyň möhleti

  5 ýyla çenli

 • Karzyň möçberi

  300 000 manada çenli

 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 7-9%


Türkmenistanyň Prezidentiniň kararyna laýyklykda ýaşaýyş jaýyny gurmak (ipoteka) üçin
 • Karzyň möhleti

  Üçtaraplaýyn şertnamanyň möhletine çenli

 • Karzyň möçberi

  Bellenen tertibe laýyklykda

 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 1%


Türkmenistanyň Prezidentiniň kararlaryna laýyklykda döwlet tabşyrygy boýunça oba hojalyk önümlerini öndürmek üçin
 • Karzyň möhleti

  Bellenen tertibe laýyklykda

 • Karzyň möçberi

  Bellenen tertibe laýyklykda edilen harajatlaryň möçberine

 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 2%

Karzlaryň üpjünçiligi zamunçylyk, girew emlägi, kepillik. Karzlar nagt däl görnüşinde berilýär.