Türkmenistanda Moldowa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
344
09.06.2023

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Moldowa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Waleriu Kiwerden ynanç hatyny kabul etdi.

Milli parlamentiň ýolbaşçysy döwlet Baştutanymyzyň adyndan diplomaty jogapkärli wezipä bellenilmegi bilen gutlap, iki ýurduň arasyndaky dostluk we netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmakda üstünlikleri arzuw etdi. Bu hyzmatdaşlyk ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn esasda, ilkinji nobatda, iri halkara guramalaryň çäklerinde üstünlikli ösdürilýär.

Dostlukly ýurduň doly ygtyýarly wekili türkmen topragynda bildirilen myhmansöýerlik üçin hoşallygyny beýan edip, Moldowa Respublikasynyň ýolbaşçylarynyň hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa hem-de döredijiligiň, ösüşiň ýoly bilen ynamly öňe barýan ähli türkmen halkyna mähirli salamyny, iň gowy arzuwlaryny ýetirdi.

Deňhukuklylyk, ynanyşmak, hormat goýmak ýörelgeleri esasynda ýola goýulýan özara bähbitli hyzmatdaşlygyň giň ugurlary boýunça pikir alyşmalaryň dowamynda birnäçe esasy ugurlarda hyzmatdaşlygyň okgunly ösüşini üpjün edýän özara gyzyklanmalar tassyklanyldy.

Duşuşygyň barşynda ilçi Waleriu Kiwer Bitarap Türkmenistanyň içeri we daşary syýasatynyň esasy ugurlary bilen tanyşdyryldy. Ählumumy parahatçylygyň, durnukly ösüşiň bähbidine giň halkara hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi bu syýasatyň möhüm ugurlarynyň biridir. Şeýle hem diplomat türkmen parlamentiniň düzümi we köpugurly işi bilen tanyşdyryldy. Şunuň bilen baglylykda, parlamentara hyzmatdaşlygy, şol sanda halkara parlament düzümleriniň çäklerindäki gatnaşyklary ösdürmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşylan aýratyn mesele boldy.

Duşuşygyň ahyrynda Moldowa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Waleriu Kiwer iki ýurduň we olaryň dostlukly halklarynyň bähbitlerine laýyk gelýän köpugurly hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de çuňlaşdyrylmagy üçin ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy.

***

Onuň Alyhezreti, 

Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Serdar Berdimuhamedowa

Siziň Alyhezretiňiz!

Moldowa Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasyndaky dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, jenap Waleriu Kiweri Moldowa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemek kararyna geldim. Jenap Waleriu Kiweriň tejribesi we ýokary şahsy häsiýetleri öz üstüne ýüklenen wezipäni mynasyp ýerine ýetirip, Moldowa Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasyndaky dostluk, hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagyna goşant goşjakdygyna ynam döredýär.

Şunuň bilen baglylykda, Siziň Alyhezretiňizden ony hoşniýetli kabul etmegiňizi we Size meniň adymdan, şeýle-de Moldowa Respublikasynyň Hökümetiniň adyndan ähli beýan etjeklerine, aýratyn-da, Siziň Alyhezretiňize bagtyýarlyk, Türkmenistana abadançylyk baradaky arzuwlarymyzy ýetirende, oňa ynanmagyňyzy haýyş edýärin.

Maýýa Sandu,

Moldowa Respublikasynyň Prezidenti.

TDH 07.06.2023 ý.