Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy “Altkom” maliýe-senagat toparynyň başlygy bilen duşuşdy
CVUVkOIlsi3VeoDckltxFKYLEMzCEwgUXflFvPYbZXHpMIOnyC_1653561414.jpg
713
25.05.2022

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow “Altkom” maliýe-senagat toparynyň direktorlar geňeşiniň başlygy Aleksandr Tislenko bilen duşuşdy.

Myhman hormatly Prezidentimizi, Gahryman Arkadagymyzy we ähli türkmen halkyny Aşgabat şäheriniň güni bilen tüýs ýürekden gutlap, türkmen paýtagtynyň häzirki zaman, okgunly ösýän şäheriň täsin nusgasydygyny, bu ýerde gözelligiň we oňaýlylygyň sazlaşykly utgaşýandygyny, öňdebaryjy binagärlik çözgütleriniň, inženerçilik-tehniki pikiriň hem-de milli binagärligiň gadymy ýörelgeleriniň öz beýanyny tapandygyny nygtady. Işewür ýurdumyz bilen hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge gyzyklanma bildirýändigini belledi.

Gahryman Arkadagymyz gutlaglary hem-de hoşniýetli sözleri üçin minnetdarlyk bildirip, ýurdumyzyň deňhukukly we özara bähbitli hyzmatdaşlyk üçin hemişe açykdygyny aýdyp, “Altkom” maliýe-senagat toparynyň toplan oňyn tejribesiniň bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmekde netijeli peýdalanylýandygyny nygtady.

Duşuşykda hyzmatdaşlygy has-da giňeltmegiň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy. Innowasion häsiýetli, bäsdeşlige ukyply ykdysadyýetiň döredilmeginiň iň gowy dünýä gazananlarynyň hem-de ýokary tehnologiýaly işläp taýýarlamalaryň ornaşdyrylmagyna esaslanýandygy bellenildi.

Işewür Türkmenistanda netijeli işewürligi alyp barmak üçin ähli şertleriň döredilendigini aýdyp, ýurdumyzyň maýa goýum babatda özüne çekijidigini hem-de dürli maksatly desgalaryň, ulag düzüminiň gurluşygynda hyzmatdaşlygyň uly mümkinçilikleriniň bardygyny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, ol ýolbaşçylyk edýän kompaniýasynyň türkmen hyzmatdaşlaryna köpri gurmak ugrunda toplan tejribelerini hödürlemäge taýýardygyny tassyklady.

(TDH 25.02.2022 ý.)