Türkmenistanyň Prezidentiniň Özbegistana döwlet sapary başlandy
qrXTA530y0I6JFP4U8D6BF6ToKwl3NCWKuKduho3il0VwA4ag5_1658742871.jpg
725
14.07.2022

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Özbegistan Respublikasyna iki günlük döwlet sapary başlandy.

Saparyň çäklerinde syýasy, söwda-ykdysady we medeni ynasanperwerlik ulgamlarynda ikitarapaplaýyn bähbitli türkmen-özbek hyzmatdaşlygyna degişli meseleleriň birnäçesi ara alnyp maslahatlaşylar.

Şeýle hem taraplar halkara we sebit syýasaty meseleleri boýunça pikir alşarlar.

Ýokary derejede geçiriljek gepleşikleriň netijeleri boýunça Aşgabat bilen Daşkendiň arasynda däp bolan dostlukly gatnaşyklaryň ösüşine täze itergi berjek ikitaraplaýyn resminamalaryň toplumyna gol çekilmegi göz öňünde tutulýar.

(TDH 14.07.2022 ý.)