Täzelikler
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi öz işine başlady

Şu gün ýurdumyzda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi öz işine başlady. Mejlisiň işine Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy – hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow başlyklyk edýär. Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň mejlisin... Dowamyny oka

897

11.02.2022


Hormatly talyplar hem-de mähriban ene-atalar!

Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik banky ýurdumyzda ýaşlary goldamak, olaryň döredijilik başlangyçlaryny höweslendirmek, hünärlerini kämilleşdirmek babatda amatly mümkinçilikleri döretmek maksady bilen, «Talyp karzy» atly bank karzyny hödürleýär:«Talyp karzy»  ýokary we orta hünär okuw me... Dowamyny oka

3007

04.02.2022


"Owerdraft" bank karzy

Hormatly müşderiler!Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik banky, bank hyzmatlarynyň gerimini giňeltmek, raýatlarymyzy maliýe taýdan goldamak maksady bilen, «Altyn asyr» bank kartyny saklaýjy müşderilerine «Owerdraft» bank karzyny hödürleýär.«Owerdraft» bank karzy - bu ýyllyk 10 (on) göter... Dowamyny oka

1824

09.01.2022


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Mary welaýatyna iş sapary

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mary welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy.Milli Liderimiziň uçary paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinden Mary welaýatyna tarap ugur aldy.Döwlet Baştutanymyz uçuş wagtynda ýurdumyzda çap edilýän metbugat neşirleriniň mazmuny bilen tanyşdy. Gündog... Dowamyny oka

1253

04.01.2022


Türkmenistanyň başlyklyk etmeginde Aşgabatda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammiti geçirildi

Şu gün 28-nji noýabrda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) 15-nji sammiti geçirildi. Köpugurly işewürlik merkezli täze “Garagum” oteli nobatdaky duşuşygyň geçirilýän ýerine öwrüldi. Bu ýerde ýokary derejeli myhm... Dowamyny oka

1163

28.11.2021


Türkmenistan YHG-a agza döwletler bilen söwda hyzmatdaşlygy amala aşyrýar

Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna (YHG) agza döwletleriň IV işewürlik forumy 2021-nji ýylyň 26-njy noýbarynda Aşgabat şäherinde garyşyk görnüşde geçiriler. Işewürlik-forumynyň guramaçysy bolup, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy, Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sekretariaty we bu guramanyň söwda-... Dowamyny oka

1127

25.11.2021


Türkmenistanyň Prezidenti Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň Sammitine gatnaşdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident Rejep Taýyp Ärdoganyň çagyrmagy boýunça Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň (Türki Geňeş) VIII sammitine gatnaşmak üçin iş sapary bilen Türkiýe Respublikasynda bolýar.Türkmenistan hemişelik Bitaraplyk ýörelgelerine esaslanýan daşa... Dowamyny oka

1230

13.11.2021


Milli manat — durnukly ösüşiň kepili

Şu ýyl — «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylymyzda döwlet Garaşsyzlygymyza 30 ýyl doldy. Türkmenistan Garaşsyzlyk ýyllarynda ykdysady, maliýe-bank, medeni-ynsanperwer, senagat, umuman, jemgyýetiň ähli ulgamlarynda üstünlikli ädimleri ätdi. Garaşsyz döwlet bolmagyň ykdysady... Dowamyny oka

1537

29.10.2021


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Dubaýda möhüm ähmiýetli waka gatnaşdy

9-njy oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirliklerine iş saparyny amala aşyryp, Dubaý şäherinde geçirilýän “EKSPO — 2020” Bütindünýä sergisiniň çäklerinde guralan Türkmenistanyň milli gününe gatnaşdy.Hormatly Prezidentimiziň uçary Aşgabat — Dubaý ugry boýunça u... Dowamyny oka

1378

11.10.2021


Daýhanbank: belent sepgitleri nazarlap

1991-nji ýylyň güýzünde gazanylan Garaşsyzlyk türkmen halkynyň taryhyndaky iň beýik bagt bolsa gerek. Şu güýzde 30 ýaşyny doldurýan beýik bagtymyz berkarar hem bagtyýar Türkmenistanyň ady bilen dünýä çykýar. Garaşsyz Türkmenistan ösüşiň iň dogry ýoluny saýlap, 30 ýylyň içinde asyrlara barabar... Dowamyny oka

1516

30.09.2021


Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ŞHG-niň sammitine gatnaşdy

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hormatly myhman hökmünde Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň sammitine gatnaşmak üçin Täjigistan Respublikasyna iş sapary bilen ugrady.Ata Watanymyz Türkmenistan hemişelik Bitaraplyk derejesine esas... Dowamyny oka

1167

18.09.2021


Sagdyn durmuş ýörelgesi — ruhubelentligiň we döredijiligiň çeşmesi

Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün agtyklary bilen “Rahat” atly häzirki zaman gämisinde Hazar deňziniň giňişliklerinde gezelenç etdi. Ýokary derejede enjamlaşdyrylan ak gämi “Awaza” milli syýahatçylyk zolagy boýunça uzap gidýän kenardan deň... Dowamyny oka

1468

02.08.2021


Döwlet Baştutanymyz Daşoguz welaýatynda iri binalaryň açylyş dabaralaryna gatnaşdy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Daşoguz welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Döwlet Baştutanymyz täze ýaşaýyş jaý toplumynyň hem-de welaýat merkezinde gurlan “Türkmeniň ak öýi” binasynyň açylyş dabaralaryna gatnaşdy.Daşoguz şäheriniň howa menzilinde döwlet Baştutanymyz uly ru... Dowamyny oka

1520

22.07.2021


Milli Liderimiz Balkan welaýatynda täze desgalaryň düýbüni tutmak we açylyş dabaralaryna gatnaşdy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, Jebel şäherçesinde täze Halkara howa menziliniň düýbüni tutmak hem-de welaýat merkezi Balkanabat şäherinde “Türkmeniň ak öýi” binasynyň açylyş dabaralaryna gatnaşdy.Milli Liderimiz Aşgabadyň Halkara h... Dowamyny oka

1353

15.07.2021


Döwlet Baştutanymyz Lebap welaýatyndaky dabaralara gatnaşdy

Lebap welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün Kerki şäherinde Halkara howa menziliniň hem-de Türkmenabatda “Türkmeniň ak öýi” binasynyň açylmagy mynasybetli dabara gatnaşdy. Bu ýerde ýurdumyzyň gündogar sebitinde geçirilýän Medeniýet hepdeligine bagyşl... Dowamyny oka

1758

24.06.2021